VUOSIKERTOMUS 2013

HALLINTO

Hallitus

Hallitus vuonna 2013
Valiokunnat

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys

Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtäviä ovat seuraavat:

 • yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen sekä yhtiön liiketoimintastrategian ja budjetin vahvistaminen.
 • yhtiön vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä yhtiön johdon valvominen
 • yhtiön riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen.
 • tilinpäätöksen valmisteleminen.
 • rahoituspolitiikan vahvistaminen.
 • päättäminen yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisista tai laajakantoisista toimista, elleivät ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan.
 • toimitusjohtajan nimittäminen sekä hänen johtajasopimuksensa ja muun palkitsemisensa. hyväksyminen.
 • yhtiön johtoryhmän jäsenten, muun johtajiston ja sisäisen tarkastuksen päällikön nimittäminen sekä heidän palkkansa ja muun palkitsemisensa hyväksyminen.
 • konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista ja muista laajakantoisista henkilöstöasioista päättäminen.
 • tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämisasioiden käsitteleminen.
 • hallituksen valiokuntien asettaminen ja niiden jäsenten nimittäminen. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita.

Hallitus kokoontuu 8–9 kertaa vuodessa ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin. Useimmat kokoukset liittyvät yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen julkaisemiseen, strategiaan sekä budjettikierrokseen tai varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus pitää myös strategiakokouksen, jossa se käsittelee konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistaa yhtiön strategian. Hallitus pitää yleensä yhden tai kaksi kokouksistaan vuorotellen Fiskarsin eri toimipaikoissa, johonkin tiettyyn liiketoiminta-alueeseen keskittyen.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella.

Hallitus arvioi kunkin jäsenen riippumattomuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallinnointikoodin mukaisesti.


Hallitus vuonna 2013

Varsinainen yhtiökokous valitsi 14.3.2013 uudelleen kaikki yhdeksän hallituksen jäsentä: Kaj-Gustaf Berghin, Ingrid Jonasson Blankin, Ralf Böerin, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin, Karsten Slotten ja Jukka Suomisen.

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa uudelleen tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitys- ja strategiavaliokunnan.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Louise Fromond ovat riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2013. Keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 99 %. Tilikauden säännöllisen hallitustyön lisäksi vuoden 2013 painopisteitä olivat yhtiön viisivuotisen investointiohjelman toteutuksen valvonta, EMEA 2015 -uudelleenjärjestelyohjelman käynnistys sekä Royal Copenhagenin integrointi. Hallitus myös tarkasteli yhtiön strategista suuntaa ja pitkän aikavälin kasvusuunnitelmia.


Hallituksen kokoustoiminta ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2013


Palkitsemis- Nimitys- ja

Hallitus Tarkastusvaliokunta valiokunta stategiavaliokunta
1.1.-31.12.2013 9 kokousta 4 kokousta 4 kokousta 10 kokousta
Kaj-Gustaf Bergh 9 - 4 9
Alexander Ehrnrooth 9 4 - 10
Paul Ehrnrooth 9 4 - 10
Ralf Böer 9 - 4 -
Louise Fromond 9 4 - -
Gustaf Gripenberg 9 4 - -
Ingrid Jonasson Blank 9 - 4 -
Karsten Slotte 8 4 - -
Jukka Suominen 9 - 4 -

Valiokunnat

Hallitus nimitti vuonna 2013 kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja strategiavaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuranta.
 • taloudellisen raportointiprosessin valvonta.
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta.
 • yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointi- prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely.
 • Fiskarsia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja muiden käsittelyjen seuranta.
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta.
 • lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja heidän tarjoamiensa oheispalvelujen arviointi
 • tilintarkastajien valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu nimitysvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Gustaf Gripenberg (puheenjohtaja)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Karsten Slotte

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta valvoi yhtiön viisivuotisen investointiohjelman edistystä sekä käsitteli yhtiön kestävän kehityksen hallintaa ja raportointia.


Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemis­järjestelmään liittyviä asioita.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
 • Ralf Böer
 • Ingrid Jonasson Blank
 • Jukka Suominen

Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Vuonna 2013 palkitsemisvaliokunta käsitteli yhtiön palkitsemisen puitteita ja bonuspalkkiorakennetta.

Nimitys- ja strategiavaliokunta

Nimitys- ja strategiavaliokunnan tehtäviä ovat seuraavat:

 • hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen.
 • hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle.
 • valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle.
 • tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen valmistelu tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta.
 • kriteerien ja prosessien vahvistus hallituksen toiminnan arviointia varten.
 • yhtiön strategiaan liittyvien asioiden käsittely yhdessä johdon kanssa yhtiön pitkän aikavälin hankkeita painottaen.

Nimitys- ja strategiavaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta kokoontui kymmenesti vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 97 %. Yksi valiokunnan työskentelyn painopisteistä oli yhtiön pitkän aikavälin strategiaan liittyvien asioiden valmisteleminen.