VUOSIKERTOMUS 2013

HALLINTO

Valvontajärjestelmät

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät
Suunnittelu ja tulosraportointi

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Käytännössä toimitusjohtajan ja johdon tehtävä on huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoit­teiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja hallinnointia.

Fiskarsin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskarsin tavoitteena on harjoittaa pitkäaikaista, kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskarsin työntekijöitä – myös johtajia ja toimihenkilöitä – koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa. Toimintaohjeita on noudatettava kaikissa Fiskars-konserniin kuuluvissa yrityksissä, ja toimintaohjeiden lisäksi on noudatettava niitä tiukempia paikallisia lakeja ja määräyksiä. Fiskarsiin kuuluvien yritysten kaikkien sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen on oltava kaikilta osin toimintaohjeiden mukaisia.

Kaikki Fiskarsin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii toimintaohjeiden noudattamisen valvojana.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista.

Sisäinen tarkastustoiminto pyrkii lisäksi edistä­mään riskienhallinnan käytäntöjen kehittämistä konsernin liike­toimintayksiköissä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskarsin tilinpäätöksessä ja hallituksen raportissa annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Fiskarsin kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus.

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tilintarkastajat valitaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen.


Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2013 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

Sisäpiirihallinto

Fiskars noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listayhtiöiden sisäpiiriohjetta, joka tuli voimaan 9.10.2009. Lisäksi yrityksellä on omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi päivitetty 1.1.2013.

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden ja EMEA-myyntialueiden johtajat sekä tilintarkastajat. Yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisä­piiri. Hankkeista, joiden toteutumisella voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä.

Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön lakiasiainosasto. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten tiedot ovat saa­tavilla Euroclear Finland Oy:stä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki, puh. 020 770 6000, sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Taloudellisella raportointiprosessilla tar­koitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on var­mistaa, että yhtiön johdolla on käytettävis­sään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Hallinto

Emoyhtiössä on erillinen konsernin talousjohtajan alaisuu­dessa työskentelevä konsernin taloushallinnon organisaatio. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta kuuluvat konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön.

Liiketoiminta-alueita ja myyntialueita johtavat niiden omat johtoryhmät. Kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä EMEA-alueen myyntialueilla on omat taloushallinto-organisaatiot.

Myyntialueisiin kuuluvat liiketoiminta-alueet ja maayhtiöt muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason. Liiketoimintayksiköt ja maiden myyntiyksiköt vastaavat oman taloushallintonsa järjestämisestä ja taloudellisen raportoinnin oikeelli­suudesta.

Liiketoiminta-alueet ja myyntialueet vastaavat yhtiön tuella toimintaansa liittyvästä päivittäisestä riskienhallinnasta sekä liiketoimintayksiköi­den ja maiden myyntiyksiköiden talousosastojen toiminnan valvonnasta.


Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Konsernin hallituksen tar­kastusvaliokunta, konsernin hallitus, johtoryhmä sekä liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Suunnittelu ja tulosraportointi

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa Fiskarsin johtamista. Lyhyen aikavälin taloudel­liset tavoitteet määritellään vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Liiketoimintayksiköt ja maayhtiöt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä neljännesvuosittaiset ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. Lisäksi liiketoiminta-alueet ja EMEA-myyntialueet päivittävät kuukausittain koosteet jäljellä olevan tilikauden näkymistä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta.

Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää operatiivisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden sekä EMEA-alueen myyntialueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittä­vimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taloushallinnon tietojärjestelmät

Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.

Liiketoimintayksiköissä ja maiden myyntiyksiköissä on käytössä useita erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet sekä EMEA-alueen maiden myyntiyksiköt ja myyntialueet vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot.

Osana viisivuotista kehityssuunnitelmaa yhtiö on ottamassa EMEA-alueella käyttöön yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP), jonka tavoitteena on yksinkertaistaa taloudellista raportointiprosessia ja vähentää useiden rinnakkaisten järjestelmien hallintaan liittyviä riskejä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe toteutui vuoden 2011 lopussa, ja vuoden 2013 loppuun mennessä noin 60 % ohjelman piirissä olevasta liiketoimintavolyymistä oli siirtynyt yhteiseen järjestelmään.