VUOSIKERTOMUS 2013

SIJOITTAJAT

VUOSI LUKUINA

Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa - liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin koskaan, vaikka markkinatilanne oli epävakaa ja yhtiössä tapahtui suuria rakenne- ja järjestelmämuutoksia.

Myynnin osalta kehitys vaihteli. Konsernin liikevaihto kasvoi 7 % pääasiassa Royal Copenhagen - yritysoston vauhdittamana, mutta vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2 % ulkoiluliiketoiminnan ja kodin kategorioiden vaisun menekin vuoksi. Menestyimme kuitenkin monilla markkinoilla markkinoita paremmin ja saimme lisää markkinaosuutta.

Fiskarsin organisaatio

Fiskarsilla on matriisiorganisaatio, joka rakentuu operatiivisista segmenteistä Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri, Amerikka, Wärtsilä ja Muut, sekä liiketoiminta-alueista Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Kolmea liiketoiminta-aluettamme johdetaan kahden maantieteellisen segmentin, Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri sekä Amerikka, puitteissa.

Uuden Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen aloitettua tammikuussa 2014 toimintansa EMEA-segmentin uudeksi nimeksi tuli Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri. Se koostuu myyntialueista Pohjoinen, Keski-Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri.

Konsernijohto Suomessa vastaa strategiasta, taloudellisten tavoitteiden asettamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä ohjaa yhteisiä prosesseja.

Fiskarsin Kiinteistöt

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää konsernitoiminnot, kiinteistöliiketoiminnan sekä yhteiset palvelut. Kiinteistöyksikkö keskittyy yhtiön teollisessa ja kaupallisessa käytössä olevien kiinteistöjen sekä muun kiinteistöomaisuuden kuten metsien kehittämiseen. Kiinteistöyksikkö huolehtii myös yhtiön synnyinsijasta, Fiskarsin Ruukista. Yksikön tulot koostuvat pääasiassa puunmyynnistä sekä vuokratuotoista. Fiskarsin kiinteistöstrategia perustuu kestävään kehitykseen, ja kiinteistöjä vuokrataan lähinnä kaavoitetuilta asuinalueilta.


Wärtsilä Oyj Abp muodostaa yhden konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuus-yhtiönä, koska Fiskarsilla on merkittävä vaiku-tusvalta Wärtsilässä. Wärtsilän tuloksella on huomattava vaikutus Fiskarsin tulokseen ja kassavirtaan. Osuus Wärtsilän tuloksesta rapor-toidaan liiketuloksen alapuolella omana eränään. Fiskars-konserni on sopinut Investor AB:n kanssa yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle. Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteisyritys Avlis Ab ja sen tytäryhtiö Avlis Invest AB omistivat Wärtsilästä yhteensä 21,8 prosenttia vuoden 2013 lopussa.

 
798,6
mILJ. eurOA

 

 Liikevaihto

73,8
MILJ. eurOA

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

1,14
 eurOA

Osakekohtainen tulos

 
81,0
MILJ. eurOA

Liiketoiminnan rahavirta

 
61
%

Omavaraisuusaste

4 087
 

Henkilöstö (FTE keskimäärin)

 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 2013 2012 Muutos
Liikevaihto 798,6 747,8 7 %
Liiketulos (EBIT)  61,0 63,9 -4 %
Kertaluonteiset erät* -12,8 0,8  
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 73,8 63,1 17 %
Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä 98,1 84,9 15 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 50,8 47,8 6 %
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos 0,7 5,6 -87 %
Tulos ennen veroja** 108,3 200,4 -46 %
Katsauskauden tulos** 94,0 178,9 -47 %
Tulos / osake, euroa*** 1,14 2,18  -48 %
Oma pääoma / osake, euroa 7,71 7,56 2 %
Liiketoiminnan rahavirta**** 81,0 95,0 -15 %
Omavaraisuusaste, % 61% 66%  
Nettovelkaantumisaste, % 24% 12%  
Investoinnit 37,2 32,8 14 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 4 087 3 364 21 %
       
* Tilikaudella 2013 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja arvonalennuksia ja vuonna 2012 tuloutus Silvan myyntiin liittyvästä varauksesta
** Sisältäen Wärtsilä-osakkeiden kertaluonteisen myyntivoiton 87,0 milj. euroa vuonna 2012
*** Sisältäen 1,06 euroa/osake Wärtsilä-osakkeiden myynnistä vuonna 2012
**** Sisältäen Wärtsilä-osingon, joka oli 25,6 milj. euroa vuonna 2013 ja 26,8 milj. euroa vuonna 2012