VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Emoyhtiön rahavirtalaskelma


euroa 2013 2012
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 101 775 754,76 446 394 047,76
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 1 410 224,51 1 616 884,47
Tuotot sijoituksista -35 346,87 -115 273,50
Korkotuotot ja osingot -91 294 133,15 -63 453 940,33
Korkokulut 9 345 863,39 3 638 451,83
Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -13 431 400,00 -383 116 291,26
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 770 962,64 4 963 878,97
Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten muutos -489 221,57 808 256,51
Vaihto-omaisuuden muutos -5 525,97 67 558,21

Korottomien velkojen muutos 2 229 623,05 -5 763 324,04
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 505 838,15 76 369,65
Saadut osinkotuotot 17 900 075,00 60 302 231,32
Saadut rahoitustuotot 3 723 963,06 2 747 212,84
Maksetut rahoituskulut -3 519 162,65 -4 053 880,75
Maksetut verot -4 119 981,09 -1 551 213,62
Liiketoiminnan rahavirta (A) 23 490 732,47 57 520 719,44
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Pääomanpalautukset tytäryhtiöistä 122 641 347,00 81 068 283,68
Investoinnit rahoitusvaroihin -107 156,25 -207 373,61
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 271 234,50 -803 316,48
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 78 024,50 151 915,70
Muiden sijoitusten luovutustulot 375 977,29 311,09
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos -1 520 700,00 2 997 936,66
Investointien rahavirta (B) 120 196 258,04 83 207 757,04
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -39 623 661,44 -64 429 668,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos -64 742 945,56 32 362 528,84
Maksetut osingot -53 227 302,70 -112 186 960,94
Saatu/maksettu konserniavustus 13 981 208,03 4 667 800,00
Rahoitustoimintojen rahavirta (C) -143 612 701,67 -139 586 300,50
Likvidien varojen muutos (A+B+C) 74 288,84 1 142 175,98
Likvidit varat kauden alussa 1 629 990,00 487 814,02
Likvidit varat kauden lopussa 1 704 278,84 1 629 990,00