VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

 

Emoyhtiön tase


euroa Liite 31.12.2013
31.12.2012VastaavaaPYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 10 523 280,91
492 794,31Aineelliset hyödykkeet 11
Maa- ja vesialueet
15 487 691,33
15 456 681,34

Rakennukset
13 604 856,42
13 983 471,06

Koneet ja kalusto
1 316 347,96
1 233 656,44

Keskeneräiset hankinnat
515 135,27
462 376,38
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
30 924 030,98
31 136 185,22Sijoitukset 12
Tytäryhtiöosakkeet
827 309 797,36
880 487 444,36

Saamiset tytäryhtiöiltä
3 700 000,00
2 174 300,00

Muut osakkeet ja osuudet
6 057 492,53
6 326 313,57
Sijoitukset yhteensä
837 067 289,89
888 988 057,93Pysyvät vastaavat yhteensä
868 514 601,78 76 % 920 617 037,46 81 %VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 13 172 436,75
166 910,78Pitkäaikaiset lainasaamiset
17 805,22
22 805,22Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
105 957,62
163 060,08

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 14 272 595 762,36
218 605 412,76

Muut saamiset
88 850,32
144 734,56

Siirtosaamiset 15 1 614 373,50
1 352 879,21
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
274 404 943,80
220 266 086,61Rahat ja pankkisaamiset 16 1 704 278,84
1 629 990,00Vaihtuvat vastaavat yhteensä
276 299 464,61 24 % 222 085 792,61 19 %Vastaavaa yhteensä
1 144 814 066,39 100 % 1 142 702 830,07 100 %VastattavaaOMA PÄÄOMA 17
Osakepääoma
77 510 200,00
77 510 200,00

Arvonkorotusrahasto
3 789 720,00
3 789 720,00

Omat osakkeet
0,00
-864 706,21

Muut rahastot
3 204 313,18
3 204 313,18

Edellisten tilikausien voitto
725 556 878,09
337 427 893,38

Tilikauden voitto (tappio)
96 948 896,60
442 232 098,22
Oma pääoma yhteensä
907 010 007,87 79 % 863 299 518,57 76 %TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 18 406 365,81
622 913,84VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 19
Lainat rahoituslaitoksilta
52 499 658,69
63 868 804,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
52 499 658,69
63 868 804,00Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
100 621 583,70
15 621 992,49

Ostovelat
891 213,50
485 350,16

Velat konserniyrityksille 20 75 001 789,66
190 678 343,45

Verovelat
1 934 028,63
1 022 583,06

Muut velat
3 443 461,83
3 192 240,47

Siirtovelat 21 3 005 956,70
3 911 084,03
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
184 898 034,02
214 911 593,66Vieras pääoma yhteensä
237 397 692,71 21 % 278 780 397,66 24 %Vastattavaa yhteensä
1 144 814 066,39 100 % 1 142 702 830,07 100 %