VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

17. Oma pääoma


euroa 2013 2012
Osakepääoma
1.1. 77 510 200,00 77 510 200,00
Osakepääoma 31.12. 77 510 200,00 77 510 200,00Arvonkorotusrahasto
1.1. 3 789 720,00 3 789 720,00
Arvonkorotusrahasto 31.12. 3 789 720,00 3 789 720,00Omat osakkeet
1.1. -864 706,21 -864 706,21
Omien osakkeiden mitätöinti 864 706,21
Omat osakkeet yhteensä 31.12. 0,00 -864 706,21Muut rahastot
1.1. 3 204 313,18 3 204 313,18
Muut rahastot 31.12. 3 204 313,18 3 204 313,18Voittovarat
1.1. 779 659 991,60 449 614 854,32
Omien osakkeiden mitätöinti -864 706,21
Osingonjako -53 238 407,30 -112 186 960,94
Tilikauden voitto 96 948 896,60 442 232 098,22
Voittovarat 31.12. 822 505 774,69 779 659 991,60
vähennetään omat osakkeet
-864 706,21
Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 822 505 774,69 778 795 285,39


18. Tilinpäätössiirtojen kertymä


euroa 2013 2012
Kertynyt poistoero 1.1. 622 913,84 1 025 760,98
Tilikauden muutokset -216 548,03 -402 847,14
Kertynyt poistoero 31.12. 406 365,81 622 913,84Laskennallista verovelkaa, joka on 20,0 % tilinpäätössiirtojen kertymästä, ei ole kirjattu.