VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

9. Tuloverot


euroa 2013 2012
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1 740 386,53 -1 131 946,65
Tuloverot satunnaisista eristä -3 290 693,00 -3 425 395,97
Edellisen tilikauden verot -347,13 -7 454,06
Tilikauden verot tuloslaskelmassa -5 031 426,66 -4 564 796,68


10. Aineettomat hyödykkeet


euroa 2013 2012
Hankintamenot 1.1. 2 420 844,47 2 406 148,97
Lisäykset 126 192,24 17 594,38
Vähennykset -9 144,13
Siirrot
-2 898,88
Hankintamenot 31.12. 2 537 892,58 2 420 844,47Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 1 928 050,16 1 799 651,99
Tilikauden suunnitelmapoistot 86 561,51 128 398,17
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 2 014 611,67 1 928 050,16Kirjanpitoarvo 31.12. 523 280,91 492 794,31