VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Vuosi 2013 lyhyesti:

Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa, vaikka markkinatilanne oli epävakaa ja yhtiössä tapahtui suuria rakenne- ja järjestelmämuutoksia. Tähän vaikutti Royal Copenhagenin tulo osaksi konsernia, mutta myös fokusoitunut kustannusten hallinta ja valikoiman kehittäminen. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 73,8 milj. euroon (2012: 63,1), mikä oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin koskaan.

Myynnin osalta kehitys vaihteli. Liikevaihto kasvoi 7 % 798,6 miljoonaan euroon (2012: 747,8), mutta vertailukelpoinen liikevaihto oli pettymys ulkoiluliiketoiminnan ja kodin kategorioiden vaisun menekin vuoksi. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2%.

Liiketoiminnan rahavirta oli 81,0 milj. euroa (95,0). Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2,18, sis. 1,06 euroa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,67 euroa osakkeelta (0,65).

Konsernin tuloskehitys

Toimintaympäristö vuonna 2013

Markkinaympäristössä näkyi vuonna 2013 parantumisen merkkejä useilla Euroopan markkinoilla, mutta Suomessa vähittäiskauppa kehittyi heikosti ja joulumyynti oli haastavaa ja hintavetoista. Euroopan markkinat kärsivät tärkeällä kevätkaudella poikkeuksellisen huonosta säästä, joka vähensi käyntejä kaupassa ja jätti jälkensä puutarha-alan vähittäiskauppaan. Kuluttajien luottamus oli useilla markkinoilla edelleen alhaalla, ja vähittäiskaupat pyrkivät vähentämään varastoriskiään ja kustannuksia.

Myös Pohjois-Amerikassa sää pysyi keväällä kylmänä ja puutarha-alan vähittäiskaupan ulosmyynti oli hidasta. Tunnelma oli positiivisempi kuin Euroopassa, mutta silti epävakaa taloushuolien vuoksi. Julkisen talouden rahoitukseen liittyvät huolet hiljensivät institutionaalista rahankäyttöä ja lisäsivät yleistä epävarmuutta.

Liikevaihto ja liiketulos 2013

Liikevaihto,milj. euroa 2013 2012 Muutos Muutos vn*
Konserni 798,6 747,8 7 % 8 %
EMEA 564,2 501,9 12 % 13 %
Amerikka 245,1 250,4 -2 % 0 %
Muut 6,5 6,3 3 % 3 %

* vertailukelpoisin valuuttakurssein
Liiketulos (EBIT),milj. euroa
2013 2012 Muutos
Konserni
61,0 63,9 -4 %
EMEA
39,9 42,6 -6 %
Amerikka
31,4 34,2 -8 %
Muut
-10,3 -12,9 -20 %

Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi 7 % 798,6 milj. euroon (2012: 747,8 milj. euroa) pääasiassa Royal Copenhagen -yritysoston vauhdittamana. Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia, pieneni 2 %. EMEA-segmentin liikevaihto oli 564,2 milj. euroa (501,9). Segmentin vertailukelpoinen liikevaihto jäi kodinliiketoiminnan kehityksen vuoksi yhden prosentin edellisvuodesta, ja Amerikka-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Amerikka-segmentin raportoitu liikevaihto oli 245,1 milj. euroa (250,4).

Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 73,8 milj. euroon (63,1), mikä on jälleen kaikkien aikojen korkein taso. Hyvään kehitykseen vaikuttivat Royal Copenhagenin vahva suoritus sekä valikoiman ja kustannusten hallinta. Konserni kirjasi vuoden mittaan yhteensä 8,2 milj. euroa EMEA 2015
-rakennemuutoskustannuksia ja 4,6 milj. euroa arvonalennuksia. Nämä kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos pieneni 4 % 61,0 milj. euroon (63,9). EMEA-alueen viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvät poistot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

EMEA-segmentin liiketulos oli 39,9 miljoonaa euroa (42,6) ja kertaluonteiset kulut 12,8 milj. euroa. Amerikka-segmentin liiketulos pieneni 8 % 31,4 miljoonaan euroon (34,2). Tuloskehitykseen vaikutti ulkoiluliiketoiminnan myynnin heikentyminen.

Rahoituserät ja tulos vuonna 2013

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 50,8 milj. euroa (2012: 47,8), ja puuvarannon käyvän arvon muutos oli 0,7 milj. euroa (5,6, kun biologisten hyödykkeiden käypä arvo kasvoi metsävarallisuuden inventoinnin vuoksi).

Tammi-joulukuun nettorahoituskulut olivat -4,3 milj. euroa (-3,8). Tulos ennen veroja oli 108,3 milj. euroa (200,4, joka sisälsi 87,0 milj. euron voiton Wärtsilä-omistuksen osittaisesta myynnistä). Koko vuoden tuloverot olivat -14.3 milj. euroa (-21.5). Muutos johtui pääosin siitä, että koska Suomen yhtiöverokanta muuttuu vuonna 2014, laskennalliset verovelat arvostettiin uudelleen. Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2,18) vuonna 2013.

Investointiohjelma EMEAssa

Fiskars aloitti joulukuussa 2010 viisivuotisen investointiohjelman luodakseen EMEA-alueelle kilpailukykyiset rakenteet, prosessit ja järjestelmät, mukaan lukien uuden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän. Ohjelman kokonaisinvestoinneiksi arvioitiin noin 50 milj. euroa.

Fiskars arvioi investointiohjelman laajuutta uudelleen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla ja päätti laajentaa hanketta kattamaan lisää rajapintoja sekä vastikään hankitun Royal Copenhagenin. Laajennetun hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 65 milj. euroa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Vuonna 2013 tehtiin toiminnanohjausjärjestelmän suurimmat yksittäiset käyttöönotot, joiden jälkeen noin
60 % ohjelman kohteena olevasta liikevaihdosta käyttää yhteisiä järjestelmiä ja prosesseja. Käyttöönotot heikensivät tilapäisesti myyntiä ja toiminnan tehokkuutta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Fiskars arvioi, että hankkeen vuotuiset kustannukset (sisältäen sekä kuluja että investointeja) pienentyvät vuoden 2013 jälkeen. Ohjelmaan liittyvät poistot kasvavat vaiheittain, ja niiden negatiivinen tulosvaikutus on suurimmillaan vuosina 2015–2018.

EMEA 2015 -rakennemuutosohjelma

Fiskars julkisti kesäkuussa 2013 rakennemuutosohjelman, joka tähtää kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden parantamiseen sekä yhtiön uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen myyntiyhtiöissä. “EMEA 2015” -ohjelman kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 25–30 milj. euroa vuosina 2013 ja 2014. Vuoden 2014 alussa Fiskars päätti siirtää joitakin alun perin vuodelle 2014 suunniteltuja hankkeita vuoteen 2015, minkä vuoksi osa ohjelman kustannuksista kirjataan vasta vuonna 2015. Kustannukset kirjataan kertaluonteisina kuluina.

Rakennemuutosohjelman kustannuksista 8,2 milj. euroa kirjattiin vuonna 2013. Ne liittyivät Ruotsin myyntitoimiston muuttoon, kodinliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn, tuotantotoiminnan rakennemuutoksiin Suomessa, paikallisesta Sankey-liiketoiminnasta ja tuotannosta luopumiseen Iso-Britanniassa sekä Tanskan-toimintojen uudelleenjärjestelyyn.

Fiskars UK myi osana rakennemuutosohjelmaa paikallisen Sankey-muoviruukkuliiketoiminnan ja –tuotannon vuoden 2013 lopussa. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Rakennemuutosohjelman yhteydessä Fiskars harkitsee yhteensä yli 10 miljoonan euron investointeja konsernin tuotantolaitoksiin kehittääkseen tuotantotoimintansa tehokkuutta ja laatua.

Suunnitellun ohjelman tavoitteena on täysin toteuduttuaan pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia 9–11 milj. eurolla. Kustannussäästöt toteutuisivat vaiheittain siten, että pääosa säästöistä vaikuttaisi konsernin tulokseen vuoden 2015 lopulla alkaen.

Arvonalentumiset

Fiskars kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä EMEA-alueella Sankey-liiketoiminnasta luopumiseen liittyvän 3,7 milj. euron liikearvon arvonalentumisen. Lisäksi Fiskars kirjasi 0,9 milj. euron kiinteistön arvonalentumisen.

Rahavirta, tase ja rahoitus vuonna 2013

Tammi-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli 81,0 milj. euroa (2012: 95,0), mihin vaikuttivat EMEA 2015
–rakennemuutosohjelman kassavirtavaikutteiset kustannukset. Rahavirta sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän maksamia osinkoja 25,6 milj. euroa (26,8).

Investointien rahavirta oli vuoden aikana -84,6 milj. euroa, mikä sisältää Royal Copenhagenin hankinnan (94,5, sis. Wärtsilä-osakkeiden myyntituloa 126,4 milj. euroa). Tammi-joulukuun rahavirta rahoitustoiminnoista oli -2,7 milj. euroa (-179,2, sisältäen ylimääräisen osingonmaksun).


Vuoden investoinnit olivat 37,2 milj. euroa (32,8). Investointien kasvu liittyy pääasiassa lasituotannon korvausinvestointeihin. Yhtiö investoi lisäksi tuotekehitykseen. Joulukuussa 2010 aloitettuun EMEA-alueen investointiohjelmaan liittyvät investoinnit olivat vuonna 2013 pienempiä kuin vuonna 2012.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 29,2 milj. euroa (21,9) vuonna 2013. Poistojen kasvu liittyi pääosin joulukuussa 2010 aloitettuun investointiohjelmaan EMEA-alueella.

Fiskarsin käyttöpääoma oli joulukuun lopussa 88,3 milj. euroa (71,4). Lisäys johtuu Royal Copenhagenin hankinnasta sekä myyntisaamisten kasvusta. Omavaraisuusaste laski ollen 61 % (66 %), ja nettovelkaantumisaste oli 24 % (12 %).

Rahavarat olivat kauden lopussa 9,7 milj. euroa (16,4). Korollinen nettovelka oli 152,6 milj. euroa (72,4). Nettovelan kasvu liittyi Royal Copenhagenin ostoon. Lyhytaikaisen velan osuus korollisesta velasta oli 108,8 milj. euroa (20,4) ja pitkäaikaisen velan osuus 56,2 milj. euroa (69,3). Lyhytaikainen velka koostuu ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 450 milj. euroa (430) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Fiskars allekirjoitti joulukuussa 2013 kaksi sopimusta 100 milj. euron valmiusluotoista, jotka korvaavat yhtiön marraskuussa 2007 allekirjoittamat sopimukset 80 milj. euron ja 100 milj. euron valmiusluotosta. Uusien valmiusluottojen kesto on viisi vuotta, ja ne on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarkoituksiin.

Tuotekehitys

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat -13,3 milj. euroa (2012: -10,3) eli 1,7 % liikevaihdosta (1,4 %). Fiskars on muuttanut tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan 1.1.2013 alkaen tiettyjen tuotekehityskulujen luokittelun osalta. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos pienensi hankinnan ja valmistuksen kuluja ja lisäsi tutkimus- ja kehittämismenoja 2,1 milj. euroa koko vuonna 2012.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 087 (2012: 3 364) kokoaikaista vastaavaa työntekijää (FTE). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 4 330 henkilöä (3 449), joista 1 582 (1 610) Suomessa. Henkilöstön kasvu oli seurausta Royal Copenhagen -yritysostosta.

Henkilöstö (FTE),keskimäärin
2013 2012 Muutos
Konserni
4 087 3 364 21 %
EMEA
3 282 2 604 26 %
Amerikka
568 550 3 %
Muut
237 210 13 %

Toimintasegmentit ja liiketoiminta-alueet

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasian ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja palvelukeskus).

Liiketoiminta-alueet ovat Koti (Asumisen ja Keittiön sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Puutarha (puutarhatuotteet) ja Ulkoilu (ulkoiluvälineet ja veneet).

Liiketoiminta-alueet 2013

Liikevaihto,milj. euroa 2013 2012 Muutos Muutos vn**
Koti* 386,2 319,5 21 % 22 %***
Puutarha* 284,5 290,9 -2 % -1 %
Ulkoilu 123,7 133,3 -7 % -5 %
Muut 4,2 4,1 2 % 2 %

* Fiskars on uudelleenluokitellut tietyn aiemmin Koti-liiketoiminta-alueelle kuuluneen tuoteryhmän Puutarha-liiketoiminta-alueelle 1.1.2013 alkaen, ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos lisäsi Puutarhan liikevaihtoa ja vähensi Kodin liikevaihtoa Q4 2012 yht. 1,1 milj. euroa ja koko vuonna 2012 yht. 3,3 milj. euroa.

** vertailukelpoisin valuuttakurssein

*** Ilman Royal Copenhagenia ja vertailukelpoisin valuuttakurssein Koti-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni 2 %.

EMEA vuonna 2013

milj. euroa
2013 2012 Muutos
Liikevaihto
564,2 501,9 12 %
Liiketulos (EBIT)
39,9 42,6 -6 %
Investoinnit
16,6 8,4 97 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
3 282 2 604 26 %

 
EMEA-alueen liikevaihto kasvoi Royal Copenhagen -yrityskaupan vauhdittamana 12 % 564,2 milj. euroon (2012: 501,9). Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia, laski prosentin.

Kodinliiketoiminnan myynti kasvoi Royal Copenhagenin johdolla. Ilman Royal Copenhagenia kodintuotteiden myynti pieneni. Kodinliiketoimintaa heikensivät Suomen vaikea vähittäiskaupan tilanne sekä järjestelmämuutoksen tilapäinen kielteinen vaikutus. Kodintuotteiden myyntiin vaikuttivat lisäksi muutokset kanavanhallinnassa sekä tuotevalikoiman karsiminen.

Puutarhatuotteiden myynti jäi hieman edellisvuodesta valuuttakurssien kehityksen vuoksi. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti oli edellisvuoden tasolla. Vahvat myyntipanostukset ja markkinointikampanjat auttoivat vauhdittamaan puutarhatuotteiden myyntiä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja kuromaan kiinni heikon kevätkauden.

Ulkoilutuotteiden myynti kasvoi selvästi, kun hyvin onnistuneet yritysmyyntikampanjat toivat Gerber-brändin uusille kuluttajille Itä-Euroopassa. Veneliiketoiminta kasvoi hieman, ja Buster-veneet pitivät markkinajohtajan asemansa, vaikka venemarkkinat supistuivat.

Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 52,7 milj. euroa (41,8), vaikka tietojärjestelmäkustannukset ja viisivuotisen investointiohjelman poistot kasvoivat. Liikevoittoa kasvattivat Royal Copenhagenin osto sekä kustannusten hallinta. Fiskars kirjasi vuonna 2013 yhteensä 8,2 milj. euroa kertaluonteisia EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja 4,6 milj. euroa liikearvon ja kiinteistön arvonalennuskuluja.

Amerikka vuonna 2013

milj. euroa
2013 2012 Muutos
Liikevaihto
245,1 250,4 -2 %
Liiketulos (EBIT)
31,4 34,2 -8 %
Investoinnit
5,5 4,4 26 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
568 550 3 %

 
Amerikka-segmentin liikevaihto pieneni 2 % 245,1 milj. euroon (2012: 250,4), Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisen sekä Ulkoilu- ja Puutarha-liiketoimintojen myynnin vaimenemisen vuoksi. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ruukkuliiketoiminnan jakelun pienenemisen vuoksi. Puutarhatyökalujen pääkategorioiden myynti kehittyi hyvin, ja jakelun kasvu tuki osaltaan Fiskarsin markkinaosuuden kasvua.

Koulun, askartelun ja toimiston tuotteiden liikevaihto kasvoi, kun saksikategorian innovaatiot toivat lisää hyllytilaa vähittäiskaupassa ja kouluunpaluusesonki sujui hyvin.

Viranomaismyynnin selvä heikkeneminen vaikutti ulkoiluliiketoimintaan. Myynti kaupalliselle segmentille oli edellisvuoden tasolla.

Segmentin liiketulos oli 31,4 milj. euroa (34,2). Tulos heikentyi, kun ulkoiluliiketoiminnan myynnin pienentymisen ja tuotemixin vaikutus ylitti askarteluliiketoiminnan hyvän kehityksen.

Muut 2013

milj. euroa
2013 2012 Muutos
Liikevaihto
6,5 6,3 3 %
Liiketulos (EBIT)
-10,3 -12,9 -20 %
Investoinnit
15,1 20,0 -24 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
237 210 13 %

 
Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja yhteiset toiminnot.

Segmentin liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (2012: 6,3), mistä suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. Tammi-joulukuun liiketulos -10,3 milj. euroa (2012: -12,9).


Osakkuusyhtiö Wärtsilä

Fiskars omistaa 13,0 % osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä (13,0). Wärtsilä muodostaa yhden Fiskars-konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi itsellään olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä.

Fiskars-konsernin ja Investor AB:n omistusten juridinen yhdistyminen tapahtui 7.2.2013. Fiskars sopi helmikuussa 2012 Investorin kanssa yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle. Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteisyritys Avlis Ab ja sen tytäryhtiö Avlis Invest AB omistivat vuoden 2013 lopussa yhteensä 42 948 325 Wärtsilän osaketta, mikä on 21,8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2013. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth valittiin uudelleen Wärtsilän hallitukseen, joka valitsi Kaj-Gustaf Berghin varapuheenjohtajaksi.

Wärtsilän yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,00 euroa (0,90) osakkeelta. Fiskarsin saamat osingot olivat yhteensä 25,6 milj. euroa (26,8).

Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 50,8 milj. euroa (47,8) tammi-joulukuussa. Joulukuun lopussa Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli 917,2 milj. euroa (2012: 839,0) eli 11,20 euroa (10,24) Fiskarsin osakkeelta. Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 35,77 euroa (32,72). Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden tasearvo oli 286,1 milj. euroa (280,4).

Royal Copenhagenin hankinta

Tanskalaisen premium-posliiniyhtiön Royal Copenhagenin 12.12.2012 julkistettu osto toteutui 4.1.2013, ja Royal Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti-liiketoiminta-aluetta.

Royal Copenhagenin velaton yritysarvo oli noin 66 milj. euroa, ja hankinta lisäsi Fiskarsin korollista nettovelkaa. Konsernin varat kasvoivat hankintahetkellä 101 milj. euroa, ja Royal Copenhagenin osuus konsernin liikevaihdosta oli 73 milj. euroa vuonna 2013. Royal Copenhagenin liiketoiminta kehittyi hyvin, ja sillä oli positiivinen vaikutus Fiskarsin EMEA-alueen liiketulokseen vuonna 2013.

Muutoksia johdossa ja organisaatiossa

Fiskarsin johtoryhmä vahvistui 16.9.2013 kahdella uudella jäsenellä, konsernin uudella henkilöstöjohtajalla Nina Ariluoma-Hämäläisellä sekä tietohallintojohtaja Frans Westerlundilla. Frans Westerlund on toiminut Fiskarsin tietohallintojohtajana vuodesta 2009 ja on ollut Fiskarsin laajennetun johtoryhmän jäsen. Fiskarsin edellinen henkilöstöjohtaja Timo Leskinen siirtyi yhtiön palveluksesta uusiin tehtäviin heinäkuun lopussa.

Fiskarsin Amerikan ulkoiluliiketoiminnan johtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen Jason Landmark otti vastaan uuden tehtävän ja jätti yhtiön 1.11.2013. Amerikan ulkoiluliiketoiminnan väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin Tom Genereux, Amerikan ulkoiluliiketoiminnan talousjohtaja.


Uusi myyntialue Aasia ja Tyynimeri sekä EMEA-segmentin uusi nimi

Fiskars kertoi 11.12.2013 vahvistavansa Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiorganisaatiotaan vauhdittaakseen liiketoiminnan kasvua. Uusi myyntialue ”Aasia ja Tyynimeri” otti 1.1.2014 alkaen vastuun Fiskarsin myyntiyksiköistä Australiassa, Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa. Myyntialue on lisäksi vastuussa alueen jakelijapohjaisesta liiketoiminnasta. Myyntialueen johtajaksi ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäseneksi nimitettiin MBA Matteo Gaeta, jonka asemapaikka on Shanghai, Kiina.

Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen perustamisen myötä Fiskarsin EMEA-segmentin nimi muuttuu muotoon “Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri” ja se muodostuu kolmesta myyntialueesta: Pohjoinen, Keski-Eurooppa sekä Aasia ja Tyynimeri. Myyntialue Pohjoinen käsittää Pohjoismaat ja Venäjän sekä Fiskarsin vientitoiminnot. Myyntialue Keski-Eurooppa vastaa keskeisten Keski-Euroopan markkinoiden myynnistä ja hallinnoinnista.

Osake ja osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V). Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Konsernin hallitus päätti 7.2.2013, että yhtiön hallussa olevat 118 099 omaa osaketta mitätöidään. Omat osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2013, ja Fiskarsin osakkeiden kokonaismäärä on nyt 81 905 242.

Hallituksella oli valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita, mutta valtuutusta ei käytetty vuonna 2013. Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa.

Fiskars tiedotti 30.9.2013, että vuoden 2004 rahastoannissa vaatimatta jääneet 17 084 osaketta myytiin
26.–27.9.2013. Oikeus rahastoantiosakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee neljässä vuodessa.

Fiskarsin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalla. Osakkeen keskikurssi oli18,20 euroa vuonna 2013 (2012: 15,67). Joulukuun lopussa päätöskurssi oli 19,55 (16,69) euroa osakkeelta ja Fiskarsin markkina-arvo oli 1 601,2 milj. euroa (1 367,0 ilman omia osakkeita). Osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuussa 3,0 miljoonaa kappaletta ( 4,9), mikä on 3,7 % (6,0 %) osakkeiden määrästä.

Osakkeenomistajia oli joulukuun lopussa yhteensä 16 352 (16 148). Vuoden aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa. Fiskarsin osakasrakenne ja suurimmat osakkeenomistajat vuoden lopussa esitellään tilinpäätöksen liitetiedoissa.


Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Fiskars soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.10.2010. Koodin suosituksen 51 mukainen Fiskarsin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 julkistetaan vuoden 2014 viikolla 8 erillisenä raporttina.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n viimeksi 9.10.2009 päivitettyä listayhtiöiden sisäpiiriohjetta sekä yrityksen omia sisäpiirisääntöjä, jotka on viimeksi päivitetty 1.1.2013.

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan. Fiskarsin yhtiöjärjestys ei sisällä seikkoja, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan julkiseen ostotarjoukseen yhtiön arvopapereista.

Varsinainen yhtiökokous 2013

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2013. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012. Osinkoa päätettiin maksaa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 53,2 milj. euroa. Osinko maksettiin 26.3.2013.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen. Nimitys- ja strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.


Varsinainen yhtiökokous 2014

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa 12.3.2014 alkaen klo 15.00. Kokouskutsu julkaistaan erikseen.

Tilikauden 2013 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 822,5 milj. euroa (2012: 778,8). Vuodelta 2013 hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,67 euroa (0,65) osakkeelta.

Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 81 905 242. Esityksen mukaan osinkoa jaettaisiin siis 54,9 milj. euroa. Tämän jälkeen jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 767,6 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, tulokseen tai kassavirtaan voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Fiskars selostaa liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan vuosikertomuksessaan sekä internet-sivuillaan. Merkittävimmät riskit ovat:

  • Yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
  • Suurten asiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen merkittävä vähentyminen tai vakava häiriö jakelukanavan toiminnassa
  • Äkilliset tai huomattavat muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa tai saatavuudessa; merkittävimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
  • Toimitusketjuun liittyvät toimitusongelmat sekä maariskit etenkin Aasiassa sijaitsevien toimittajien osalta
  • Kuluttajien luottamuksen heikentyminen yhtiön brändejä kohtaan
  • Epäsuotuisten sääolosuhteiden vaikutus etenkin puutarhaliiketoimintaan
  • Valuuttakurssien muutosten epäsuotuisa vaikutus Fiskarsin kilpailukykyyn sekä raportoituun liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen
  • Yrityskauppoihin liittyvä negatiivinen vaikutus huolellisesta due diligence –prosessista huolimatta
  • Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksen tai osingon merkittävä heikentyminen
  • 2010 aloitetun viisivuotisen prosessi- ja tietojärjestelmähankkeen viivästyminen, tai epäonnistuminen sen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa

Oikeustapaukset

Fiskars on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida ennustaa. Kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tapauksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Näkymät vuodelle 2014

Talouden tunnusluvut ovat kehittymässä varovaisen myönteisesti useilla Fiskarsin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta kuluttajien ja kaupan odotetaan pysyvän varovaisina. Suomessa vähittäiskauppa kehittyi heikosti vuonna 2013, eikä käännettä ole odotettavissa vuonna 2014. Vuodesta 2014 liikevaihtoon vaikuttaa lisäksi luopuminen paikallisesta ruukkuliiketoiminnasta Isossa-Britanniassa vuoden 2013 lopussa.

Fiskarsin viisivuotinen investointiohjelma EMEA-alueella on puolessa välissä. Ohjelmaan liittyvät vuosittaiset investoinnit ovat alkaneet pienentyä ja poistot puolestaan kasvaa. Yhtiö suunnittelee lisäävänsä kasvun vauhdittamiseen tähtääviä panostuksia bränditunnettuuteen, Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiorganisaatioon sekä uusiin kategorioihin.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan vuonna 2014 samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja liikevoiton ilman kertaluonteisia odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2013.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja rahavirtaan vuonna 2014.


Helsingissä 6.2.2014


FISKARS OYJ ABP
Hallitus