VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tilikauden 2013 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 822,5 milj. euroa (778,8). Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,67 euroa/osake vuodelta 2013. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 905 242 osaketta. Ehdotettu osinko olisi siten 54 876 512,14 euroa. Jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 767,6 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2014

   
Kaj-Gustaf Bergh Ralf Böer
   
   
Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth
   
   
Louise Fromond Gustaf Gripenberg
   
   
Ingrid Jonasson Blank Karsten Slotte
   
   
Jukka Suominen Kari Kauniskangas
  toimitusjohtaja
   

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2014
KPMG Oy Ab

 

Virpi Halonen
KHT