VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Konsernin rahavirtalaskelma


milj. euroa 2013 2012
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja 108,3 200,4
Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 29,2 21,9

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -50,8 -47,8

Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto
-87,0

Tuotot sijoituksista 0,2 -0,1

Rahoituserät 4,2 3,8

Biologisten hyödykkeiden muutos -0,7 -5,6

Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 3,6 2,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 94,0 88,1
Käyttöpääoman muutos

Korottomien saamisten muutos -14,4 10,6

Vaihto-omaisuuden muutos -0,5 -5,0

Korottomien velkojen muutos 7,3 -0,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 86,5 93,2
Osinkotuotot osakkuusyhtiöltä 25,6 26,8
Maksetut rahoituskulut (netto) -5,5 -4,6
Maksetut verot -25,6 -20,3
Liiketoiminnan rahavirta (A) 81,0 95,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryritysten hankinta -49,5
Investoinnit rahoitusvaroihin -0,1 -0,2
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -37,5 -32,7
Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot 1,1 0,9
Liiketoiminnan myynti 1,0
Osakkuusyhtiöosakkeiden luovutustulot
126,4
Muu investointien rahavirta 0,4 0,1
Investointien rahavirta (B) -84,6 94,5
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten saamisten muutos -1,8 0,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 0,1
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -20,0 -2,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos 74,2 -61,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,7 -3,5
Muiden rahoituserien rahavirta -0,2 -0,0
Maksetut osingot -53,2 -112,2
Rahoitustoimintojen rahavirta (C) -2,7 -179,2
Likvidien varojen muutos (A+B+C) -6,3 10,3
Likvidit varat kauden alussa 16,4 6,1
Kurssimuutosten vaikutus -0,5 -0,1
Likvidit varat kauden lopussa 9,7 16,4
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.