VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Konsernin tase


milj. euroa Liite 31.12.2013
31.12.2012VaratPITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 11 111,9
88,6
Muut aineettomat hyödykkeet 11 170,9
140,7
Aineelliset hyödykkeet 12 100,5
90,0
Biologiset hyödykkeet 13 42,0
41,2
Sijoituskiinteistöt 14 6,0
5,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä 15 286,1
280,4
Rahoitusvarat

Sijoitukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16 10,5
9,7

Muut sijoitukset 16 3,9
0,8
Laskennalliset verosaamiset 9 31,3
25,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä
763,1 73 % 682,6 73 %LYHYAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 17 119,4
118,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 138,5
116,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
6,1
1,9
Korolliset saamiset
2,3
0,5
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 16 9,7
16,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä
275,9 27 % 252,8 27 %Varat yhteensä
1 039,1 100 % 935,4 100 %Oma pääoma ja velatOMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
631,8
618,9
Määräysvallattomien omistajien osuus
0,9


Oma pääoma yhteensä 19 632,7 61 % 618,9 66 %PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 20 56,2
69,3
Muut velat
6,1
4,1
Laskennalliset verovelat 9 39,8
44,3
Eläkevelvoitteet 21 8,6
7,3
Varaukset 22 5,9
3,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä
116,7 11 % 129,0 14 %LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 20 108,8
20,4
Ostovelat ja muut velat 23 172,0
156,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
3,7
7,9
Varaukset 22 5,2
2,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä
289,7 28 % 187,5 20 %Oma pääoma ja velat yhteensä
1 039,1 100 % 935,4 100 %


Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.