VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRSKonsernin tuloslaskelma


milj. euroa Liite 2013
2012
Liikevaihto 2 798,6
747,8
Hankinnan ja valmistuksen kulut 6 -475,3
-473,2
Bruttokate
323,2 40 % 274,6 37 %

Liiketoiminnan muut tuotot 5 3,1
2,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut 6 -164,7
-128,9
Hallinnon kulut 6 -82,0
-73,5
Tutkimus- ja kehittämiskulut 6 -13,3
-10,3
Liiketoiminnan muut kulut 6 -1,5
-0,1
Liikearvon arvonalennukset 6 -3,7


Liiketulos (EBIT)
61,0 8 % 63,9 9 %

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 13 0,7
5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 15 50,8
47,8
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto 15

87,0
Muut rahoitustuotot ja -kulut 8 -4,3
-3,8
Tulos ennen veroja
108,3 14 % 200,4 27 %

Tuloverot 9 -14,3
-21,5

Tilikauden tulos
94,0 12 % 178,9 24 %

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat
93,7
178,9

Määräysvallattomat omistajat
0,3Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake,
euroa (laimentamaton ja laimennettu)
10 1,14
2,18

Laaja tuloslaskelma


milj. euroa Liite 2013
2012
Tilikauden tulos
94,0
178,9
Tilikauden muut laajan tuloksen erät:

Saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:


Muuntoerot
-8,5
-1,0


Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä
15 -13,9
0,3siirretty tuloslaskelmaan


-0,1


Rahavirran suojaukset
0,5
-0,8

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi:


Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
21 -0,2
-0,5


Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä
15 -5,6


Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä
-27,7
-2,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä
66,3
176,7

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajat
66,1
176,7

Määräysvallattomat omistajat
0,2Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.