VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

11. Aineettomat hyödykkeet


2013Tavaramerkit,
Muut Kesken-


patentit ja
aineettomat eräiset
milj. euroa Liikearvo verkkotunnukset Ohjelmistot hyödykkeet investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 109,3 105,3 28,3 58,5 18,6 319,9
Tilikauden muuntoerot -1,6 -0,1 -0,9 -1,1 0,0 -3,7
Royal Copenhagenin hankinta 27,4 22,1


49,4
Lisäykset
0,2 15,0 0,1 -0,5 14,7
Vähennykset

-0,1 -0,2 -0,0 -0,3
Siirrot tase-erien välillä

4,6 0,3 -4,8 0,0
Hankintamenot 31.12. 135,1 127,4 46,9 57,5 13,3 380,1Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 20,7 2,7 21,3 46,0
90,7
Tilikauden muuntoerot -1,3 -0,0 -0,8 -1,1
-3,3
Tilikauden suunnitelmapoistot
0,2 3,2 2,4
5,8
Tilikauden arvonalentumiset 3,7

0,5
4,2
Vähennykset

-0,1 -0,1
-0,2
Siirrot tase-erien välillä

Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 23,1 2,8 23,5 47,7
97,2Kirjanpitoarvo 31.12. 111,9 124,6 23,4 9,8 13,3 282,9Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 3,62012Tavaramerkit,
Muut Kesken-


patentit ja
aineettomat eräiset
milj. euroa Liikearvo verkkotunnukset Ohjelmistot hyödykkeet investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 110,1 105,2 20,9 57,2 6,9 300,2
Tilikauden muuntoerot -0,8 -0,1 -0,4 0,9 -0,0 -0,3
Lisäykset
0,2 7,0 0,2 12,5 19,9
Vähennykset

-0,1 -0,6 0,1 -0,6
Siirrot tase-erien välillä

0,9 0,8 -0,9 0,8
Hankintamenot 31.12. 109,3 105,3 28,3 58,5 18,6 319,9Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 21,4 2,6 19,7 43,3
86,9
Tilikauden muuntoerot -0,8 -0,0 -0,4 0,3
-0,8
Tilikauden suunnitelmapoistot -0,0 0,2 1,9 2,6
4,7
Vähennykset

-0,0 -0,4
-0,4
Siirrot tase-erien välillä

0,2 0,1
0,3
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 20,7 2,7 21,3 46,0
90,6Kirjanpitoarvo 31.12. 88,6 102,6 7,0 12,5 18,6 229,3Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 3,3Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksikköjen arvonalentumistestaus

Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan sitä testataan arvonalentumisen varalta.

Liikearvon kohdistus rahavirtaa tuottaville yksiköille:

milj. euroa 2013 2012
Koti, lukuun ottamatta Royal Copenhagenia 73,7 73,8
Royal Copenhagen 27,4
Puutarha 10,8 14,8
Yhteensä 111,9 88,6Yrityshankinnoista syntynyt liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (RTY). Liiketoiminta-alueet, jotka muodostavat RTY:t, ovat Koti ja Puutarha. Royal Copenhagenin hankinnasta syntynyt liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta erillään liiketoiminta-alue Kodin liikearvosta vuonna 2013. Vuodesta 2014 alkaen se testataan osana liiketoiminta-alue Kodin liikearvoa. RTY:n käyttöarvo määritellään tulevien viiden vuoden rahavirtojen nykyarvona perustuen johdon hyväksymiin strategiasuunnitelmiin. Suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Diskonttokorkona käytetään Fiskarsin määrittelemää pääomakustannuksen painotettua keskiarvoa verojen jälkeen (WACC). Diskonttokoron osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, yrityskohtainen riskilisä, teollisuuskohtainen beta, vieraan pääoman kustannus ja velan ja oman pääoman suhde.


Liikearvosta kirjattiin 3,7 milj. euron arvonalentuminen 2013 kolmannella vuosineljänneksellä EMEA Puutarhaliiketoimintaan kuuluvan Fiskars UK Sankeyn myynnin vuoksi.


Arvonalentumistestausten perusteella mikään RTY ei osoittanut liikearvon alaskirjaustarvetta 31.12.2012 tai 31.12.2013.


Koska tavaramerkeistä saadut hyödyt eivät ole aikasidonnaisia, niistä ei tehdä poistoja, vaan ne testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta "relief from royalty" -menetelmää käyttäen. Tavaramerkkien kerryttämät rahavirrat määritellään tunnistamalla kunkin tavaramerkin kerryttämä liikevaihto. Tavaramerkin käyttöarvo määritellään tulevien kassavirtojen nykyarvona perustuen johdon hyväksymiin viiden vuoden kassavirtalaskelmiin. Viiden vuoden suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Arvonalentumistestausten perusteella tavaramerkkien arvonalentamiselle ei ollut tarvetta tilikausilla 2012 ja 2013.


Käytetyt keskeisimmät olettamukset arvonalennustestauksessa
2013 2012
% Liikervo* Tavaramerkit** Liikervo* Tavaramerkit**
Myynnin keskimääräinen kasvu 1,8 1,8 1,8 1,8
Loppuarvojakson kasvuolettama jäännösarvoa laskettaessa 2,5 3,0 2,5 3,0
Diskonttokorko ennen veroja 8,1 9,4 8,2 9,5* Testeissä suunnittelukauden myynnin keskimääräisiä kasvuolettamia on maltillistettu verrattuna strategiasuunnitelmiin. Arvonalennustestauksessa käytetty EBIT on RTY:n todellinen kolmen viimeisen vuoden keskimääräinen EBIT-% suhteessa liikevaihtoon. Tätä käytetään johdonmukaisesti kaikille ajanjaksoille viiden vuoden kassavirtalaskelmassa.

** Käytetty prosenttiyksikön korkeampaa riskipreemiota kuin goodwill-testauksessa.

Herkkyysanalyysi

Jokaisen RTY:n arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, ettei minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos johda arvonalennuksiin diskontattujen kassavirtojen ylittäessä huomattavasti testattujen omaisuuserien arvot.


Jokaisen tavaramerkin arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, että lukuun ottamatta tavaramerkkiä Gingher minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos ei johda arvonalennuksiin. Tavaramerkki Gingherin kerryttämät rahavirrat ylittävät tällä hetkellä 0,8 milj. eurolla sen kirjanpitoarvon 3,3 milj. euroa, ja 1,7 prosenttiyksikön kasvu ennen veroja määritellyssä diskonttokorossa johtaisi siihen, että Gingherin kerrytettävissä oleva rahamäärä vastaisi sen kirjanpitoarvoa.