VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

13. Biologiset hyödykkeet


milj. euroa 2013 2012
Käypä arvo 1.1. 41,2 35,6
Kasvun aiheuttama lisäys 1,8 1,0
Hinnanmuutosten vaikutus 0,8 1,0
Vähennykset (hakkuut) -1,8 -0,8
Inventointi*
4,4
Käypä arvo taseessa 31.12. 42,0 41,2Fiskarsilla on noin 11 000 hehtaaria metsäomaisuutta Suomessa. Biologisten varojen arvo perustuu Metsäntutkimuslaitoksen kantohintatilastosta laskettuun kolmen vuoden liukuvaan keskiarvoon, joka on kerrottu arvioiduilla puutavaralajikohtaisilla puumäärillä niiden realisointiin liittyvät kulut ja riskit huomioon ottaen.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo luokitellaan käyvän arvon hierarkian tasolle 2.


* Metsän inventoinnin tuloksena sekä metsän määrä kokonaisuutena että eri puutavaralajien osuudet muuttuivat.