VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

14. Sijoituskiinteistöt


milj. euroa 2013 2012
Hankintamenot 1.1. 17,6 18,8
Tilikauden muuntoerot -0,3 -0,2
Vähennykset -0,0 -1,0
Uudelleenluokittelu maa-alueista 1,0
Hankintamenot 31.12. 18,2 17,6Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 12,1 12,6
Tilikauden muuntoerot -0,3 -0,1
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset 0,4 0,4
Vähennykset -0,0 -0,7
Kertyneet suunnitelmapoistot ja arvonalennukset 31.12. 12,2 12,1Kirjanpitoarvo 31.12. 6,0 5,5Sijoituskiinteistöt koostuvat emoyhtiön Suomessa omistamista rakennuksista ja kaavoitetuista, mutta rakentamattomista omakotitalotonteista Fiskarsin Ruukin alueella sekä Fiskars Brands Inc:n USA:ssa sijaitsevista rahoitusleasingkiinteistöistä, jotka eivät ole konsernin operatiivisessa käytössä.


Käypä arvo

Fiskarsin Ruukin alue on kulttuurisilta ja historiallisilta arvoiltaan ainutlaatuinen, eikä sille näin ollen ole saatavissa verrokkiin perustuvaa markkina-arvoa.

Fiskarsin Ruukin alueella sijaitsevien kaavoitettujen, mutta rakentamattomien omakotitalotonttien kirjanpitoarvo tilikauden 2013 lopussa oli 1,0 milj. euroa. Tonttien alueen keskimääräisten markkinahintojen perusteella laskettu käypä arvo oli 3,5 milj. euroa.

Fiskars Brands Inc:n USA:ssa sijaitsevien rahoitusleasingkiinteistöjen kirjanpitoarvo vastaa suunnilleen niiden käypää arvoa.


Kirjanpitoarvot maittain

milj. euroa 2013 2012
Suomi 5,3 4,6
USA 0,7 0,8
Yhteensä 6,0 5,5