VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

15. Osuudet osakkuusyhtiöissä


Osuudet osakkuusyhtiöissä

milj. euroa 2013 2012
Kirjanpitoarvo 1.1. 280,4 300,8
Vähennykset
-41,5
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 50,8 47,8
Saadut osingot -25,6 -26,8
Osuus muista laajan tuloksen eristä -19,5 0,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 286,1 280,4Kirjanpitoarvon sisältämä liikearvo 46,4 46,4Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta koostuu tulososuudesta vähennettynä saaduilla osingoilla 25,6 milj. euroa (26,8). Osuus muista laajan tuloksen eristä aiheutuu muutoksista osakkuusyhtiön omassa pääomassa. Huhtikuussa 2012 Fiskars Oyj Abp:n silloin täysin omistama tytäryhtiö Avlis AB myi 13,8 % Wärtsilä-omistuksestaan. Fiskars-konserni kirjasi kaupasta noin 87,0 milj. euron voiton vuoden 2012 tulokseen.


Osakkuusyhtiön taloudellinen yhteenvetoOikaistu
milj. euroa 2013 2012
WÄRTSILÄ OYJ ABP

Omistusosuus-% 13,0 13,0
Varat 5 209 5 036
Velat 3 325 3 245
Oma pääoma 1 884 1 791
Liikevaihto 4 654 4 725
Tilikauden tulos 393 344Fiskarsin merkittävin osakkuusyhtiö on Wärtsilä Oyj Abp. Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli 13,0 % (13,0) osakkeista ja äänistä. Osakkeet omistaa Avlis AB, josta Fiskars omistaa 59,7 %. Loput osakkeista omistaa Investor AB, jonka kanssa Fiskars sopi helmikuussa 2012 yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle.


Fiskars on Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja, ja Fiskarsilla on huomattava vaikutusvalta Wärtsilään hallituksen jäsenmäärän kautta. Siten Fiskars yhdistelee Wärtsilän konsernitilinpäätökseensä osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti.


Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo tilikauden 2013 lopussa oli 917,2 milj. euroa (839,0).