VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

16. Rahoitusvarat


Sijoitukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat


Taso 1 Taso 3
milj. euroa 2013 2012 2013 2012
Kirjanpitoarvo 1.1.

9,7 8,9
Liiketoimintahankinnat 0,3


Lisäykset

0,1 0,2
Vähennykset

-0,4
Käyvän arvon muutokset

0,8 0,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,3
10,2 9,7

Sijoitukset sisältävät noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita sekä noteeraamattomat rahastot. Noteeratut osakkeet on arvostettu markkina-arvoon (käypien arvojen hierarkiataso 1). Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintamenoonsa (taso 3), koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla. Noteeraamattomien rahastojen käyvät arvot perustuvat rahaston ilmoittamaan markkina-arvoon (taso 3). Käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Katso käypien arvojen luokittelutasot laadintaperiaatteista, liitetieto 1.


Muut sijoitukset

milj. euroa

2013 2012
Kirjanpitoarvo 1.1.

0,8 1,2
Tilikauden muuntoerot

-0,0 -0,0
Liiketoimintahankinnat

3,5
Lisäykset

0,3 0,0
Vähennykset

-0,8 -0,5
Muut muutokset

0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.

3,9 0,8

Muut sijoitukset koostuvat pitkäaikaisista saamisista ja ne esitetään hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon arvostettuna (taso 3).


Rahavarat

milj. euroa

2013 2012
Pankkitalletukset

9,7 16,4
Yhteensä 31.12.

9,7 16,4