VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

2. Segmentti-informaatio


Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä sekä Aasian ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Jako perustuu konsernin sisäiseen johdon raportointiin, joka pohjautuu maantieteellisiin alueisiin. Toiminnot jaetaan edelleen liiketoiminta-alueisiin.


Toimintasegmentit

EMEA: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille Euroopassa, Lähi-idässä sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Lisäksi kodintuotteita myydään omissa myymälöissä suoraan kuluttajille.


Amerikka: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Muut: Tuotot muodostuvat lähinnä kiinteistöjen vuokratuloista ja puun myynnistä Suomessa. Muut-segmentti muodostuu Kiinteistöistä ja konsernihallinnon toiminnoista.


Osakkuusyhtiö Wärtsilä: Tuottoja ovat osuus osakkuusyhtiön tuloksesta.


Segmenttien välinen myynti ei ole merkittävää. Myynti on markkinaehtoista. Kiinteistöt-ryhmä omistaa ja vuokraa konserniyhtiöille Suomessa kiinteistöjä esim. tuotannolliseen käyttöön.


Toimitusjohtaja seuraa toimintasegmenttien liiketulosta erikseen päätöksentekoa varten. Segmentin varat ja velat jaotellaan niiden maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Rahoitustuottoja ja -kuluja sekä tuloveroja ohjataan konsernitasolla, joten niitä ei kohdisteta segmenteille.


Amerikassa Fiskarsin tuotemerkeillä myytävien tuotteiden jakelu, logistiikka ja kuluttajatottumukset ovat hyvin saman tyyppisiä eri liiketoiminta-alueilla. EMEA-alueella markkinat ja jakelu ovat eriytyneet, mutta asiakkaan kannalta liiketoiminta-alueet toimivat samassa ympäristössä.


Kohdistamattomat erät

Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja ja tuottoja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä eriä, verosaamisia, lainasaamisia, osakkeita ja osuuksia. Kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Myös osa uudelleenjärjestelykustannuksista on kohdistamatonta.


Fiskarsilla ei ole asiakkaita joiden osuus konsernin liikevaihdosta ylittäisi 10 %.

Toimintasegmentit

2013

Osak- Kohdis-
kuus- tamatto-
yhtiö mat ja Konserni
milj. euroa EMEA Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä
Ulkoinen liikevaihto 556,1 238,3 4,2

798,6
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 8,2 6,8 2,2
-17,2 0,0
Liikevaihto 564,2 245,1 6,5
-17,2 798,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52,7 31,4 -10,3

73,8
Kertaluonteiset erät* -12,8-12,8
Liiketulos 39,9 31,4 -10,3

61,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

0,7

0,7
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta


50,8
50,8
Rahoitustuotot ja -kulut-4,3 -4,3
Tulos ennen veroja
108,3
Tuloverot-14,3 -14,3
Tilikauden tulos
94,0Varat 586,5 118,7 561,4 286,1 -513,6 1 039,1
Velat 404,9 65,0 259,7
-323,2 406,4
Investoinnit 16,6 5,5 15,1

37,2
Poistot ja arvonalentumiset 21,1 3,7 4,4

29,2* Sisältää EMEA-alueen rakennemuutosohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja yht. 8,2 milj. euroa, liikearvon 3,7 milj. euron arvonalentumistappion ja kiinteistön 0,9 milj. euron alaskirjauksen.
2012

Osak- Kohdis-
kuus- tamatto-
yhtiö mat ja Konserni
milj. euroa EMEA Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä
Ulkoinen liikevaihto 495,0 248,7 4,1

747,8
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 6,9 1,7 2,2
-10,8 0,0
Liikevaihto 501,9 250,4 6,3
-10,8 747,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 41,8 34,2 -12,9

63,1
Kertaluonteiset erät* 0,80,8
Liiketulos 42,6 34,2 -12,9

63,9
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

5,6

5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta


47,8
47,8
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos87,0 87,0
Rahoitustuotot ja -kulut-3,8 -3,8
Tulos ennen veroja
200,4
Tuloverot-21,5 -21,5
Tilikauden tulos
178,9Varat 494,0 110,9 577,7 280,4 -527,6 935,4
Velat 286,0 70,0 191,1
-230,6 316,5
Investoinnit 8,4 4,4 20,0

32,8
Poistot ja arvonalentumiset 14,3 4,8 2,7

21,9* Sisältää kertaluonteisen 0,8 milj. euron tuoton Silvan myyntiin liittyvän varauksen tuloutuksesta.

Liiketoiminta-alueet

Liiketoiminta-alueet ovat Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Tuotot raportoidaan liiketoiminta-alueille asiakkaille myytyjen tuotteiden luonteen mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.


Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

milj. euroa 2013 2012
Koti* 386,2 319,5
Puutarha* 284,5 290,9
Ulkoilu 123,7 133,3
Muut 4,2 4,1
Yhteensä 798,6 747,8* Fiskars on uudelleenluokitellut tietyn aiemmin Koti-liiketoiminta-alueelle kuuluneen tuoteryhmän Puutarha-liiketoiminta-alueelle 1.1.2013 alkaen, ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos lisäsi Puutarha-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa ja vähensi Koti-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa 3,3 milj. euroa vuonna 2012.


Maantieteellinen informaatio

milj. euroa 2013 2012
Liikevaihto Suomesta 141,0 168,7
Liikevaihto USA:sta 241,7 221,5
Liikevaihto muista maista 415,9 357,6
Yhteensä 798,6 747,8milj. euroa 2013 2012
Varat Suomessa*,** 495,7 442,2
Varat muissa maissa* 241,5 214,6
Yhteensä 737,1 656,9* Pysyvät vastaavat poislukien verosaamiset.

** Varat Suomessa sisältävät myös osakkuusyhtiö Wärtsilän.