VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

21. Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet


Suurin osa Fiskars-konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa ovat suljettuja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joissa tulevat palkankorotukset eivät vaikuta velan määrään. Konsernilla on Suomessa lisäeläkejärjestelyjä, jotka luokitellaan etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Hyväksytyt aktuaarit ovat tehneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset laskelmat. Italiassa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä työsuhde-etuuksia, jotka ovat yhtiön vastuulla, mutta joiden velan määrä on lopullinen ja jotka ovat sellaisinaan maksupohjaisia järjestelyjä.

Tärkeimmät omalla vastuulla olevat järjestelyt ovat USA:ssa ja Saksassa. Järjestelyt Suomessa ja Norjassa ovat paikallisten eläkevakuutusyhtiöiden hoidettavina. Konserni arvioi, että vuoden 2014 maksusuoritukset järjestelyihin ovat yhteensä 1,1 milj. euroa.


milj. euroa 2013 2012
Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista* 2,7 1,6
Etuuspohjaiset eläkevelat** 5,9 5,7
Taseen eläkevelka yhteensä 8,6 7,3
* Velat työsuhteen päättymisen jälkeisitä etuuksista: Italia 1,3 (1,3) ja muut 1,4 (0,3) milj. euroa.

** Etuuspohjaiset eläkevelat koostuivat seuraavasti: Saksa 1,2 (1,3), Norja -0,1 (-0,8), UK 0,0 (-0,2), USA 4,5 (5,2), Suomi 0,1 (0,2) ja Thaimaa 0,1 milj. euroa.


Summat 31.12.

milj. euroa 2013 2012 2011 2010 2009
Velvoitteen nykyarvo 20,1 25,2 26,1 26,4 27,1
Varojen käypä arvo* 14,3 19,5 19,6 19,7 20,0
Järjestelyn alijäämä / (ylijäämä) 5,9 5,7 6,5 6,7 7,1
* Ei sisällä vuonna 2013 Iso-Britannian järjestelyn 2,2 milj. euron ylijäämää omaisuuserän enimmäismäärää koskevien säännösten takia.


Eläkejärjestelyjen ominaispiirteet ja järjestelyihin liittyvät riskit

Järjestely Kuvaus ja riskit
Suomi Suomen eläkejärjestelyissä on 50 etuihin oikeutettua jäsentä. Eläkejärjestelyt ovat joko rahastoituja, vakuutettuja ja suljettuja eläkejärjestelyjä tai rahastoimattomia eläkelupauksia. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus-, tapaturma-, ja perhe-eläke sekä hautausavustus. Eläkekorotukset perustuvat joko vakuutusyhtiöiden omiin indekseihin tai TyEl-indeksiin. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaatio.
Saksa Saksan eläkejärjestelyssä on 92 etuihin oikeutettua jäsentä. Järjestelyt ovat joko rahastoimattomia henkilökohtaisia eläkelupauksia tai rahastoimattomia, suljettuja eläkejärjestelyjä. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus-, tapaturma-, ja perhe-eläke. Vastuuta ei ole eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Mahdolliset eläkekorotukset perustuvat inflaatioon. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaaatio.
Thaimaa Thaimaan eläkejärjestelyssä on 404 etuihin oikeutettua jäsentä. Thaimaan eläkejärjestely oikeuttaa erorahaan. Korotuksia ei ole. Pääasialliset riskit ovat korkoriski ja inflaatio.
Norja Norjan eläkejärjestelyissä on 18 etuihin oikeutettua jäsentä. Järjestelyt ovat joko rahastoituja ja vakuutettuja eläkejärjestelyjä tai rahastoimattomia eläkejärjestelyjä, jotka molemmat ovat suljettuja. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus-, tapaturma-, perhe- ja lapsen- ja varhaiseläke. Taattuja vähimmäislisäyksiä eläkkeisiin ei ole. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaatio.
Iso-Britannia Iso-Britannian eläkejärjestelyssä, joka on suljettu eläkerahasto, on 180 etuihin oikeutettua jäsentä. Järjestelyn ylijäämää, joka oli 2,2 milj. euroa vuoden 2013 lopussa, ei ole kirjattu omaisuuserän rajoittamissäännösten takia. Saadut etuudet ovat vanhuus-, varhais- ja perhe-eläke sekä kuolinturva. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaatio.
Yhdysvallat Yhdysvaltojen eläkejärjestelyssä, joka on rahastoimaton eläkelupaus, on yksi etuihin oikeutettu jäsen. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus- ja perhe-eläke. Järjestelyssä ei ole korotuksia. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset ja elinajanodotteen kasvu.
Velvoitteen ja varojen muutokset:

milj. euroa 2013 2012
Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 25,2 26,1
Muuntoerot -1,1 0,5
Työsuorituksesta johtuvat menot 0,0 0,0
Korkomenot 0,9 1,0
Vakuutusmatemaattiset (voitot)/tappiot, yhteensä -0,3 1,8

Väestötilastollisista oletuksista 0,0 0,1

Taloudellisista oletuksista 0,2 1,7

Kokemusperäisistä oletuksista -0,5 -0,0
Järjestelyjen supistamisesta/velvoitteen täyttämisestä johtuvat (voitot)/tappiot -3,7 -2,7
Muut muutokset 0,1 -0,0
Maksetut etuudet -1,0 -1,6
Velvoite 31.12. 20,1 25,2Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset:
Arvo kauden alussa 19,5 19,6
Muuntoerot -1,0 0,6
Varojen korkotuotto 0,7 0,9
Varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoa 1,6 0,4
Maksetut etuudet -1,0 -1,6
Maksusuoritukset järjestelyyn 1,1 1,2
Järjestelyn supistamisen/velvoitteen täyttämisen vaikutus -4,2 -1,3
Muut muutokset -0,2 -0,4
Arvo 31.12. 16,5 19,5

Taseeseen kirjatut erät

milj. euroa 2013 2012
Etuuspohjainen eläkevelvoite -20,1 -25,2

Kokonaan rahastoimaton -5,8 -6,7

Kokonaan tai osittain rahastoitu -14,3 -18,5
Varat arvostettuna käypään arvoon 16,5 19,5
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -3,6 -5,7
Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus -2,2
Etuuspohjainen eläkevelvoite, netto 31.12. -5,9 5,7
Tulosvaikutteisesti kirjatut kulut

milj. euroa 2013 2012
Työsuoritukseen perustuvat kulut -0,6 -0,8
Nettokorkokulut -0,2 0,1
Hallintokulut -0,0
Yhteensä -0,8 -0,7
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut tuotot ja kulut

milj. euroa 2013 2012
Vakuutusmatemaattiset voitot / (tappiot) 0,3 -1,2
Varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoa 1,6 0,4
Omaisuuserän enimmäismäärän muutos -2,2


-0,2 -0,8
Laskennallinen vero velvoitteen ja varojen muutoksesta 0,0 0,3
Osakkuusyhtiössä kirjattu muutos mukaan lukien veron osuus -5,6 -1,0
Yhteensä -5,8 -1,6
Varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin

2013


tuhatta euroa Iso-Britannia Norja Suomi Yhteensä
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 13 568 59
13 627
Joukkovelkakirjat 1 893 333
2 226
Kiinteistöt 237 64
301
Vakuutussopimukset

206 206
Likvidit varat
54
54
Muut 79 27
106
Yhteensä 15 777 537 206 16 520
2012


milj. euroa Iso-Britannia Norja Suomi Yhteensä
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 9 279 1 017
10 296
Joukkovelkakirjat 3 049 3 229
6 278
Kiinteistöt 265 897
1 162
Vakuutussopimukset

231 231
Likvidit varat
598
598
Muut 663 239
902
Yhteensä 13 256 5 980 231 19 467

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.

Diskonttokorko


% 2013 2012
Iso-Britannia 4,3 4,4
Saksa 3,2 3,0
Suomi 3,4 3,0
Yhdysvallat 4,0 3,1
Norja 4,1 2,2
Thaimaa 4,8
Inflaatio


% 2013 2012
Iso-Britannia 3,4 2,8
Saksa 2,0 2,0
Suomi 2,0 2,0
Yhdysvallat n/a n/a
Norja 1,8 1,8
Thaimaa 5,0
Palkankorotusoletus


% 2013 2012
Iso-Britannia n/a n/a
Saksa 0,0 0,0
Suomi 2,5 2,5
Yhdysvallat n/a n/a
Norja 3,8 3,3
Thaimaa 6,0
Eläkkeiden korotusoletus% 2013 2012
Iso-Britannia 0-3,35 0–2,75
Saksa 2,0 2,0
Suomi 2,1 2,1
Yhdysvallat 0,0 0,0
Norja 0,6 0,0
Thaimaa n/a

Herkkyysanalyysi

Mahdollinen kohtuullinen muutos yhdessä vakuutusmatemaattisessa oletuksessa raportointihetkellä, kun muut oletukset eivät muutu, aiheuttaisi alla olevan mukaisen muutoksen konsernin tai riskin kannalta olennaisten yhtiöiden eläkevelvoitteessa.31.12.2013

Etuusperusteinen eläkevelvoite
tuhatta euroa Lisäys Vähennys
Iso-Britannia

Diskonttokorko (0,5 % muutos) -555 596
Palkankorotusoletus (0,5 % muutos)

Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos) 338 -325
Kuolleisuus (5 % muutos) -189 203
Eläkevelvoitteen duraatio: 18,0

Yhdysvallat

Diskonttokorko (0,5 % muutos) -190 203
Palkankorotusoletus (0,5 % muutos)

Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos)

Kuolleisuus (5 % muutos) -63 63
Eläkevelvoitteen duraatio: 8,4

Muu Fiskars, yhteensä

Diskonttokorko (0,5 % muutos) -108 118
Palkankorotusoletus (0,5 % muutos) 16 -15
Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos) 38 -37
Kuolleisuus (5 % muutos) -36 38Fiskars, yhteensä

Diskonttokorko (0,5 % muutos) -846 906
Palkankorotusoletus (0,5 % muutos) 20 -20
Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos) 383 -363
Kuolleisuus (5 % muutos) -282 302
Eläkevelvoitteen duraation painotettu keskiarvo: 15,1

Vaikka analyysi ei huomioi kaikkia järjestelyn kassavirtoja, se antaa likimääräisen arvion oletusten herkkyydestä.