VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

25. Lähipiiritapahtumat


Konsernilla ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia transaktioita, velkoja tai saatavia osakkuusyhtiö Wärtsilän kanssa. Wärtsilältä saatu osinko 25,6 milj. euroa (26,8) on raportoitu konsernin rahavirtalaskelmassa eränä osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko saatiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Fiskars Home Oy Ab on osakkuusyhtiönsä Koy Iittalan Lasimäen vuokralainen ja on myöntänyt osakkuusyhtiölleen pääomalainan.


milj. euroa 2013 2012
Vuokrat 0,2 0,2
Pääomalaina 0,2 0,2


Hallituksen ja johdon jäsenten osakeomistukset 31.12.

Sisältää niiden yhteisöjen omistukset, joissa henkilöillä on määräysvalta yhdessä perheenjäsenen kanssa.


2013 2012


Määräys-

Määräys-

Henkilö- valta-
Henkilö- valta-

kohtainen yhteisöjen
kohtainen yhteisöjen

omistus omistus Yhteensä omistus omistus Yhteensä
Bergh Kaj-Gustaf 5 000
5 000 5 000
5 000
Böer Ralf 5 677
5 677 5 677
5 677
Ehrnrooth Alexander 1 630 000 10 275 000 11 905 000 1 625 000 10 227 000 11 852 000
Ehrnrooth Paul 8 205 9 095 406 9 103 611 8 205 9 095 406 9 103 611
Fromond Louise 601 135 8 294 050 8 895 185 601 135 8 294 050 8 895 185
Gripenberg Gustaf 243 320 4 057 289 4 300 609 243 320 4 057 289 4 300 609
Jonasson Blank Ingrid 0
0 0
0
Slotte Karsten 1 000
1 000 1 000
1 000
Suominen Jukka 1 500
1 500 1 500
1 500Alfthan Max 3 300
3 300 2 500
2 500
Ariluoma-Hämäläinen Nina* 0
0


Gaggl Risto** 0
0 0
0
Karlsson Jutta 0
0 0
0
Kauniskangas Kari 28 897
28 897 28 897
28 897
Pitkänen Ilkka*** 1 750
1 750 1 750
1 750
Westerlund Frans* 0
0

Yhtiön johdolla ja hallituksen jäsenillä ei ole lainoja yhtiöltä eikä heidän puolestaan ole annettu pantteja tai otettu muita vastuita. Hallituksen ja johdon jäsenten omistama osuus yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista on 41,8 %.


* Johtoryhmän jäsen 16.9.2013 alkaen.

** Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen.

*** Johtoryhmän jäsen 27.8.2012 alkaen.

Hallituksen ja johdon palkat ja palkkiot2013 2012
tuhatta euroa Palkat ja palkkiot Lakisääteinen eläke Lisäeläke* Palkat ja palkkiot Lakisääteinen eläke Lisäeläke*
Bergh Kaj-Gustaf 104,2

98,4

Böer Ralf 53,2

49,0

Ehrnrooth Alexander 68,8

66,7

Ehrnrooth Paul 68,8

66,1

Fromond Louise 47,8

49,9

Gripenberg Gustaf 49,8

52,5

Jonasson Blank Ingrid 53,2

49,0

Slotte Karsten 47,2

46,6

Suominen Jukka 47,8

49,0
Kauniskangas Kari 891,7 163,1 80,7 751,3 169,3 78,0
Johtoryhmä poislukien toimitusjohtaja 1 306,9 192,0 142,5 1 032,2 225,0 98,7
Yhteensä 2 739,4 355,1 223,2 2 310,5 394,3 176,7Avainhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Luvut on esitetty suoriteperusteisesti.

* Konsernin johdolla on kollektiivinen lisäeläkevakuutus. Vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, 60 vuotta, ehdollisen vapaakirjaoikeuden ja kuolemantapausturvan. Eläkkeen määrä lasketaan vakuutussäästöjen perusteella. Vakuutusmaksu on toimitusjohtajan osalta 20 % ja johtoryhmän osalta 20 %─14 % edellisen vuoden vuosiansiosta ilman bonuksia.