VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

3. Kertaluonteiset erät


Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut, merkittävät tuotteiden takaisinvedot sekä sakot ja sakonluonteiset korvaukset käsitellään kertaluonteisina erinä. Tuotot ja kulut on esitetty tuloslaskelmassa asiaankuuluvalla rivillä ja toiminnossa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa asiaankuuluvassa toiminnossa rivillä poistot ja arvonalentumiset tai rivillä liikearvon arvonalennukset, mikäli kyseessä on liikearvo.


Fiskars julkisti kesäkuussa 2013 rakennemuutosohjelman, joka tähtää kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden parantamiseen sekä yhtiön uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen myyntiyhtiöissä. “EMEA 2015” -ohjelman kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 25–30 milj. euroa vuosina 2013 ja 2014. Vuoden 2014 alussa Fiskars päätti siirtää joitakin alun perin vuodelle 2014 suunniteltuja hankkeita vuoteen 2015, minkä vuoksi osa ohjelman kustannuksista kirjataan vasta vuonna 2015. Kustannukset kirjataan kertaluonteisina kuluina.


Rakennemuutosohjelman kustannuksista 8,2 milj. euroa kirjattiin vuonna 2013. Ne liittyivät Ruotsin myyntitoimiston muuttoon, kodinliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn, tuotantotoiminnan rakennemuutoksiin Suomessa, paikallisesta Sankey-liiketoiminnasta ja tuotannosta luopumiseen Iso-Britanniassa sekä Tanskan-toimintojen uudelleenjärjestelyyn.


Suunnitellun ohjelman tavoitteena on täysin toteuduttuaan pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia 9–11 milj. eurolla. Kustannussäästöt toteutuisivat vaiheittain siten, että suurin osa säästöistä vaikuttaisi konsernin tulokseen vuoden 2015 lopulla.


Fiskars kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä EMEA-alueella Sankey-liiketoiminnasta luopumiseen liittyvän 3,7 milj. euron liikearvon arvonalentumisen. Lisäksi Fiskars kirjasi 0,9 milj. euron kiinteistön arvonalentumisen.


milj. euroa 2013 2012
EMEA 2015 -rakennemuutosohjelma -8,2
Sankey-liiketoimintaan liittyvä liikearvon arvonalentuminen -3,7
Kiinteistön arvonalentuminen -0,9
Silvan myyntiin liittyvän varauksen tuloutus
0,8
Yhteensä -12,8 0,8