VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

4. Liiketoimintahankinnat ja -myynnit


2013

Royal Copenhagenin osakkeiden hankinta

4.1.2013 Fiskars hankki 100 % tanskalaisen Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japanin osakkeista Royal Scandinavia A/S:ltä, jonka määräysvaltainen emoyhtiö oli tanskalainen pääomasijoitusyhtiö Axcel. Osakkeiden kauppahinta (velaton yritysarvo) oli 490 milj. Tanskan kruunua, eli noin 66 milj. euroa, josta kaupan toteutumishetkellä vähennettiin nettovelka ja jota oikaistiin käyttöpääomaan liittyvillä erillä. Fiskars rahoitti hankinnan olemassa olevilla velkajärjestelyillään.


Kaupan toteuduttua Royal Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti-liiketoiminta-aluetta. Kuluvan tilikauden konsernin laajaan tuloslaskelmaan sisältyvä hankinta-ajankohdan jälkeinen liikevaihto on 73 milj. euroa ja voitto 5 milj. euroa.


Fiskars kirjasi yhteensä 1,2 milj. euroa palkkioita hankintaan liittyvistä neuvonta- ja arvonmäärityspalveluista. Näistä 1,1 milj. euroa kirjattiin vuonna 2012 ja 0,1 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Palkkiot ovat sisältyneet konsernituloslaskelman "Hallinnon kulut" -erään. Hankinnassa syntyi liikearvoa 27,4 milj. euroa, mihin vaikutti Fiskarsin aseman vahvistuminen Pohjoismaiden lisäksi Aasiassa, jossa Royal Copenhagen on yksi johtavista kattamisen premium-brändeistä. Syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.


Lopulliset hankitut varat, vastattavaksi otetut velat, luovutettu vastike sekä syntynyt liikearvo hankintahetkellä olivat seuraavat:


milj. euroa
Aineettomat höydykkeet (lukuun ottamatta liikearvoa) 22,1
Aineelliset hyödykkeet 10,9
Rahoitusvarat 4,2
Laskennalliset verosaamiset 11,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 48,9


Vaihto-omaisuus 7,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14,5
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 2,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25,1
Korolliset velat 19,9
Korottomat velat 1,5
Laskennalliset verovelat 5,5
Eläkevelvoitteet ja varaukset 2,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 29,7


Korolliset velat 4,3
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 14,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18,9


Määräysvallattomien omistajien osuus* 0,8
Nettovarallisuus 24,6
Luovutettava vastike 52,0
Liikearvo 27,4


Hankittu liiketoiminta on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 4.1.2013 alkaen.


* Määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta


Iso-Britannian Sankey-liiketoiminnan myynti

Fiskars myi Isossa-Britanniassa ruukkuviljely- ja sadevesisäiliömarkkinoilla toimivan Sankey-liiketoiminnan ja siihen liittyvän valmistustoiminnan 31.12.2013 Strata Products Ltd:lle. Myynti on osa Fiskarsin EMEA 2015  rakennemuutosohjelmaa, jonka tarkoituksena on optimoida yrityksen toimitusketju ja yhdenmukaistaa myyntiyksiköt niin, että ne vastaavat yrityksen toimintamallia. Sankey-liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2013.2012

Wärtsilän osakkeiden myynti

Huhtikuussa 2012 Fiskarsin tytäryhtiö Avlis AB myi 2,1 % Wärtsilän osakkeista Investorille 30,90 euron hintaan Wärtsilän osaketta kohti, eli yhteensä noin 126,8 miljoonalla eurolla. Fiskars omistaa 13,0 % osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Wärtsilä muodostaa edelleen yhden Fiskars-konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi sillä edelleen olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä.Tilikaudella 2012 ei ollut hankintoja.