VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

6. Liiketoiminnan kulut


Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

milj. euroa 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 377,8 368,7
Varaston muutos 5,0 0,9
Työsuhde-etuudet 202,1 173,3
Poistot 25,5 21,9
Arvonalentumiset 3,7
Ulkoiset palvelut 66,7 55,6
Muut kulut 59,9 65,6
Yhteensä 740,7 686,0Fiskars on muuttanut laadintaperiaatteitaan 1.1.2013 alkaen tiettyjen tuotekehityskulujen luokittelun osalta. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos vähensi hankinnan ja valmistuksen kuluja ja lisäsi tutkimus- ja kehittämismenoja 2,1 milj. euroa vuonna 2012.Raportoitu Oikaistu

2012 2012
Hankinnan ja valmistuksen kulut -475,4 -473,2
Tutkimus- ja kehittämismenot -8,1 -10,3Liiketoiminnan muut kulut

milj. euroa 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 0,0
Käyttöomaisuuden romutustappiot 0,5 0,1
Muut kulut 1,0 0,0
Yhteensä 1,5 0,1

Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

milj. euroa 2013 2012
Maa- ja vesialueet 0,8
Rakennukset 3,4 3,9
Koneet ja kalusto 14,5 12,9
Aineettomat hyödykkeet 6,3 4,7
Sijoituskiinteistöt 0,4 0,4
Liikearvon arvonalentuminen 3,7
Yhteensä 29,2 21,9Tilintarkastajien palkkiot

milj. euroa 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 0,8 0,7
Todistukset ja lausunnot 0,0 0,1
Veroneuvonta 0,5 0,3
Muut palkkiot 0,3 0,4
Yhteensä 1,6 1,5Konsernin tilintarkastaja vuosina 2012 ja 2013 oli KPMG.