VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

8. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. euroa 2013 2012
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos
87,0
Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista 0,0 0,0
Korkotuotot rahavaroista
0,3
Muiden osakkeiden arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti 1,1 0,8
Voitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista johdannaisista 0,5
Kurssivoitot, muut 0,3 0,1
Rahoitustuotot yhteensä 1,9 88,2Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista -3,9 -3,4
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavasta rahoitusleasingista -0,5 -0,6
Tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista johdannaisista
-0,1
Kurssitappiot kaupallisten kassavirtojen suojauksista -0,9 -0,2
Muut rahoituskulut -0,8 -0,7
Rahoituskulut yhteensä -6,2 -5,0Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,3 83,2