VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

9. Tuloverot


Tuloverot tuloslaskelmassa

milj. euroa 2013 2012
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -19,4 -20,7
Edellisten tilikausien verot 0,6 -0,1
Laskennallisten verojen muutos 4,4 -0,7
Tuloverot yhteensä -14,3 -21,5
Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma

milj. euroa 2013 2012
Emoyhtiön kotimaan verokanta 24,5 % 24,5 %
Tulos ennen veroja 108,3 200,4
Verot laskettuna kotimaan verokannalla -26,5 -49,1
Paikallisten verokantojen erojen vaikutus -1,5 -4,0
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0,6 -0,1
Osakkuusyhtiökirjausten vaikutus 11,2 11,7
Wärtsilä-osakkeiden myynnin vaikutus
22,9
Käypään arvoon oikaisut ja muut verovapaat tulot 0,3 1,0
Vähennyskelvottomat kulut -0,9 -0,9
Verokantojen muutosten vaikutus 6,9 0,0
Käytetty kirjaamaton ja tappiosta huomioimaton verosaatava -4,2 -3,5
Verosaatavien arvostuksen muutos -0,8 0,5
Muut erot 0,6 0,0
Verot tuloslaskelmassa -14,3 -21,5
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

2013


milj. euroa Yhteensä Vero Netto
Muuntoerot -8,5
-8,5
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä -13,9
-13,9
Rahavirran suojaukset 0,8 -0,3 0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -0,2 0,0 -0,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) osakkuusyhtiö -5,6
-5,6
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -27,5 -0,2 -27,7
2012


milj. euroa Yhteensä Vero Netto
Muuntoerot -1,0
-1,0
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä 0,1
0,1
Rahavirran suojaukset -1,1 0,3 -0,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -0,8 0,3 -0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) osakkuusyhtiö


Tilikauden muut laajan tuloksen erät -2,8 0,6 -2,2

Laskennalliset tuloverot taseessa

2013


Laskennalliset verosaamiset
Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja
milj. euroa 1.1.2013 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2013
Eläkevelvoitteet 2,7 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 2,3
Varaukset ja jaksotukset 10,1 -1,1
5,5 2,0 16,5
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 0,5 -0,6
0,4 -0,3 0,0
Poistoerot 0,6 -0,1
0,0 3,1 3,5
Vahvistetut tappiot oikaistuna laskennallisten verosaamisten vähennyserällä 8,6 -1,5
1,2 5,1 13,5
Muut väliaikaiset erot 6,1 -0,6 -0,3 -5,4 0,3 0,2
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 28,6 -3,9 -0,4 1,6 10,3 36,1
Netotettu laskennallisesta verovelasta -2,9 -1,9


-4,8
Laskennallinen verosaaminen, netto 25,8 -5,9 -0,4 1,6 10,3 31,3
Laskennalliset verovelat
Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja
milj. euroa 1.1.2013 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2013
Poistoerot 3,6 0,1
0,2
3,9
Käyvän arvon muutokset 13,0 -3,2


9,8
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset* 26,0 -5,8
0,6 5,4 26,3
Muut väliaikaiset erot 4,6 0,5 -0,2 -0,2
4,7
Laskennallinen verovelka yhteensä 47,1 -8,3 -0,2 0,6 5,4 44,6
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -2,9 -1,9


-4,8
Laskennallinen verovelka, netto 44,3 -10,3 -0,2 0,6 5,4 39,8
Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto -18,5-8,5
* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.
2012


Laskennalliset verosaamiset

Tulos- Laajaan Siirrot
laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2012 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2012
Eläkevelvoitteet 2,6 0,0 0,2 -0,0 2,7
Varaukset ja jaksotukset 10,0 0,2
-0,0 10,1
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 1,3 -0,6
-0,2 0,5
Poistoerot 0,7 -0,1
0,0 0,6
Vahvistetut tappiot oikaistuna laskennallisten verosaamisten vähennyserällä 7,1 0,6
0,9 8,6
Muut väliaikaiset erot 6,1 0,8 0,2 -1,0 6,1
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 27,8 0,8 0,4 -0,4 28,6
Netotettu laskennallisesta verovelasta -0,8 -2,1
0,0 -2,9
Laskennallinen verosaaminen, netto 27,0 -1,3 0,4 -0,4 25,8
Laskennalliset verovelat

Tulos- Laajaan Siirrot
laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2012 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2012
Poistoerot 4,5 -0,6
-0,4 3,6
Käyvän arvon muutokset 11,5 1,5

13,0
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset* 26,4 -0,3

26,0
Muut väliaikaiset erot 3,5 0,9 -0,2 0,4 4,6
Laskennallinen verovelka yhteensä 45,8 1,6 -0,2 -0,0 47,1
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -0,8 -2,1
0,0 -2,9
Laskennallinen verovelka, netto 45,0 -0,5 -0,2 -0,0 44,3
Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto -18,0


-18,5
* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.


Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, mikäli on olemassa laillinen toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata verosaamisia verovelkoja vastaan ja kun jaksotetut tuloverot kohdistuvat samaa veroviranomaista kohtaan. Tytäryhtiöiden voitonjaon ajankohta on konsernin itse päätettävissä, minkä johdosta ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Osakkuusyhtiö Wärtsilä on pörssiyhtiö ja sen osingonjako on Fiskarsille verovapaata. Verot, jotka liittyvät rahavirran suojaukseen ja vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Konsernilla on käyttämättömiä verotuksessa vahvistettuja tappioita oikaistuna laskennallisten verosaamisten vähennyserällä tilikauden päättyessä 13,5 milj. euroa (8,6). Verosaamisten arvostusvaraus on kirjattu verosaamisia vastaan, jotta verosaamisten määrä ei ylittäisi todennäköistä verotettavaa tuloa tulevina vuosina. Vahvistetut tappiot, jonka perusteella laskennallinen verosaaminen on kirjattu, eivät vanhene seuraavien viiden vuoden aikana. Tuloslaskelmaan kirjatut verot on eritelty aiemmin tässä liitetiedossa yhdeksän.