VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Tunnuslukujen laskentakaavat


Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia = Liiketulos + poistot + arvonalennukset


Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut x100


Oma pääoma + korollinen vieras pääoma


(kauden alun ja lopun keskiarvo)


Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tilikauden tulos x100


Oma pääoma


(kauden alun ja lopun keskiarvo)


Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä x100


Taseen loppusumma


Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - korolliset saamiset - rahat ja pankkisaamiset x100


Oma pääoma yhteensä


Tulos/osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos


Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 31.12.


Tulos/osake (EPS), jatkuvat toiminnot = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos jatkuvasta toiminnasta


Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 31.12.


Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.


Osakeantioikaistu keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana


Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä


Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. x osakkeen päätöskurssi 31.12.


Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakkeen päätöskurssi 31.12.


Tulos/osake


Osinko/tulos, % = Tilikaudelta jaettu osinko x100


Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos


Osinko/osake = Tilikaudelta jaettu osinko


Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.


Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake x100


Osakeantioikaistu kaupantekokurssi 31.12.