Årsredovisning 2013

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Juridiskt meddelande rörande Fiskars webbsidor

Vi ber dig noggrant läsa villkoren nedan innan du går in på webbplatsen. När du besöker Fiskarskoncernens (nedan Fiskars) webbsidor, förbinder du dig att följa dessa villkor. Godkännandet av villkoren är en förutsättning för att få använda webbplatsen.

Innehållet på Fiskars webbsidor (vilket även omfattar, men dock inte begränsar sig till text, bilder och audiovisuella inslag) tillhör i sin helhet Fiskars enligt de lagar och överenskommelser om upphovsrätt som kan tillämpas i sammanhanget. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna text förbehålls. Kopiering, överföring, spridning eller lagring av hela eller delar av innehållet i någon som helst form är förbjuden och förutsätter ett skriftligt förhandstillstånd av Fiskars med nedan nämnda undantag. Webbplatsen och dess innehåll är endast avsedda för informationsbruk och användning i icke-kommersiellt syfte.

Fiskars tillåter att delar av webbsidorna lagras elektroniskt och att utskrifter görs av dem, men enbart för privat bruk. Informationen på webbplatsen får inte ändras utan skriftligt tillstånd av Fiskars. Vissa dokument på våra webbsidor kan vara förenade med tilläggsvillkor som anges i dokumenten i fråga.
Alla immaterialrättigheter (inklusive men inte begränsat till varumärken, patenter, design och copyright, vare sig registrerade eller oregistrerade) är egendom som tillhör Fiskars, intresseföretag eller licensgivare. Tillgång till våra webbsidor kan inte direkt, indirekt eller på annat sätt tolkas som licens- eller övrigt tillstånd att använda något av de märken eller symboler som förekommer på webbsidorna utan att Fiskars på förhand skriftligt beviljar ett sådant tillstånd.

Innehållet på Fiskars webbplats levereras i föreliggande skick och så som det är tillgängligt. FISKARS SVARAR INTE FÖR OCH LÄMNAR INGEN GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTT TILL MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER I ANKNYTNING TILL DEN OCH INTE HELLER AVSEENDE TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER I ANKNYTNING TILL DEN. Fiskars förbehåller sig rätten att när som helst omarbeta innehållet på webbplatsen eller förhindra tillträde till den, utan särskilt meddelande.

Fiskars ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta, sekundära, särskilda eller straffbara skador, förluster, kostnader eller uteblivna vinster till följd av att du besökt Fiskars Internetsidor eller en webbplats som är länkad till dem, att du inte kunnat använda innehållet på dessa sidor eller att du använt eller försökt använda information på sidorna. Fiskars är inte ansvarig för direkta, indirekta eller andra skador på grund av störningar, försummelser, avbrott, fel, dröjsmål vid drift eller överföring, datavirus eller linje- eller systemfel, även om Fiskars eller Fiskars representant underrättas om skadorna, förlusterna eller kostnaderna. Fiskars ansvar kan inte överstiga det som fordras av finsk lagstiftning.

Fiskars tar inget ansvar för sådant av tredje part ägt, skapat eller publicerat material, till vilket det finns en länk till från Fiskars Internetsidor. Om du länkar upp dig till en webbplats som tillhör en sådan tredje part, skall du läsa och godkänna reglerna för platsen i fråga innan du besöker den. Att det finns en länk till en webbplats tillhörande en part som inte ingår i Fiskars innebär inte att Fiskars stöder denna tredje parts sidor eller de produkter och tjänster som nämns på dem. Fiskars har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och tar inget ansvar för innehåll eller användning av sådana webbplatser.

När du skickar material till Fiskars till exempel per e-post eller via våra webbsidor godkänner du följande villkor:

Du levererar materialet medveten om att vi eventuellt publicerar det.Du garanterar att materialet inte innehåller sådant som är olagligt eller annars inte lämpar sig för publicering.Du bekräftar att du äger materialet eller har obegränsad rätt att överlåta det till oss och vi kan publicera det och/eller låta materialet eller delar av det ingå i våra produkter gratis och utan ansvar eller skyldigheter.Innan du sänder iväg materialet vidtar du rimliga åtgärder för att leta efter och eliminera eventuella datavirus eller andra egenskaper som kan infektera och förstöra filer, program och system.Du förbinder dig att kompensera oss för eventuell skada, om tredje part inleder rättsliga åtgärder mot oss på grund av material som du har skickat oss.Du försäkrar att du inte kommer att komma med några krav på basis av det material du sänt oss eller inleda några som helst rättsliga åtgärder mot oss på grund av det material du sänt oss. Fiskars kontrollerar inte innehållet i det material som användare av bolagets webbsidor sänder och är inte ansvarig för det materialet. Fiskars kan enligt eget gottfinnande när som helst från webbsidan avlägsna material som användare sänt in.

Finsk lagstiftning styr utan hänvisning till någon annan lagstiftning de här villkoren och alla eventuella krav i fråga om webbplatsen eller material som är tillgängligt på webbplatsen.