Årsredovisning 2013

BOKSLUT

AKTIER


Antalet aktier, röstetal och aktiekapital

Fiskars Oyj Abp aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Fiskarskoncernen har en aktieserie FIS1V och varje aktie medför en röst och har lika rättigheter.


I slutet av räkenskapsperioden var det totala antalet aktier 81 905 242 (82 023 341). Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 77 510 200 euro.


Aktieinformation


Marknad
NASDAQ OMX Helsinki
ISIN
FI0009000400
Symbol
FIS1V (OMX)
Segment
OMXH Large Cap
Industri
3000 Konsumentvaror
Supersector
3700 Personliga varor och hushållsvaror
Antal aktier 31.12.2013
81 905 242


Fiskars kursutveckling


euro, 1.1.2009─31.12.2013


Egna aktier

Styrelsen beslutade i februari 2013 att ogiltigförklara samtliga 118 099 egna aktier i bolagets ägo. Antalet egna aktier motsvarade 0,14 % av bolagets aktier och röster. Ogiltigförklarandet påverkade inte bolagets aktiekapital.


Ogiltigförklarandet registrerades i handelsregistret 15.2.2013, varefter det sammanlagda antalet aktier i Fiskars är 81 905 242.


Styrelsens fullmakter

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Aktierna kan förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. Båda fullmakterna är i kraft till 30 juni 2014.


Antal aktier, förändringar 2009–2013Sammanlagt
Aktier totalt 31.12.2009 82 023 341
Aktier totalt 31.12.2010 82 023 341
Aktier totalt 31.12.2011 82 023 341
Aktier totalt 31.12.2012 82 023 341
15.2.2013 -118 099 Ogiltigförklarandet av egna aktier
Aktier totalt 31.12.2013 81 905 242Egna aktier 0