Årsredovisning 2013

BOKSLUT

FINANSIELLA NYCKELTAL


Fem år i översikt

2013 2012 2011 2010 2009
Omsättning milj. euro 798,6 747,8 742,5 715,9 660,3

varav utomlands milj. euro 657,6 579,1 568,5 549,9 518,7

i procent av omsättningen % 82,3 77,4 76,6 76,8 78,6

export från Finland milj. euro 66,2 54,5 69,1 77,9 89,3
Procentuell förändring av omsättningen % 6,8 0,7 3,7 8,4 -5,3
Bruttobidrag milj. euro 323,2 274,6 259,2 253,6 221,1

i procent av omsättningen % 40,5 36,7 34,9 35,4 33,5
Rörelsevinst milj. euro 61,0 63,9 52,8 49,1 39,5

i procent av omsättningen % 7,6 8,5 7,1 6,9 6,0
Rörelsevinst utan engångsposter milj. euro 74 63 62 60 40
Andel i intresseföretagets resultat milj. euro 50,8 47,8 42,7 65,9 66,5
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar milj. euro 0,7 5,6 -1,0 -2,2 -0,4
Finansnetto milj. euro -4,2 83,2 67,4 -6,3 -14,2

i procent av omsättningen % -0,5 11,1 9,1 -0,9 -2,2
Vinst före skatter milj. euro 108,3 200,4 161,8 106,7 91,4

i procent av omsättningen % 13,6 26,8 21,8 14,9 13,8
Inkomstskatter för kvarvarande verksamhet milj. euro -14,3 -21,5 -5,5 -12,4 -7,9
Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 93,7 178,9 156,3 94,3 83,5

i procent av omsättningen % 11,7 23,9 21,1 13,2 12,7
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 0,3


-0,0
Personalkostnader milj. euro 202,1 173,3 171,7 172,8 165,3
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar milj. euro 29,2 21,9 21,5 34,9 28,1

i procent av omsättningen % 3,7 2,9 2,9 4,9 4,3
Kassaflöde från löpande verksamhet milj. euro 81,0 95,0 107,4 92,6 121,0
Investeringar (inkl. företagsförvärv) milj. euro 37,5 32,7 24,4 18,5 14,5

i procent av omsättningen % 4,7 4,4 3,3 2,6 2,2
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkning milj. euro 13,3 10,3 8,6 8,5 8,9

i procent av omsättningen % 1,7 1,4 1,2 1,2 1,3
Aktiverade utvecklingskostnader milj. euro 0,7 1,1 1,5 1,3 0,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 631,8 618,9 554,3 553,5 504,8
Innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 0,9Eget kapital sammanlagt milj. euro 632,7 618,9 554,3 553,5 504,8
Räntebärande nettoskulder milj. euro 152,6 72,4 150,8 200,0 235,7
Rörelsekapital milj. euro 88,3 71,4 82,7 101,2 102,6
Balansomslutning milj. euro 1 039,1 935,4 940,2 979,0 973,3
Avkastning på sysselsatt kapital % 15,1 28,9 22,6 14,8 13,6
Avkastning på eget kapital % 15,0 30,5 28,2 17,8 17,6
Soliditet % 60,9 66,2 59,0 56,5 51,9
Nettogearing % 24,1 11,7 27,2 36,1 46,7
Antal anställda i genomsnitt (FTE)
4 087 3 364 3 545 3 612 3 867
Antal anställda vid periodens slut
4 330 3 449 3 574 3 944 3 742

av vilka utomlands
2 748 1 839 2 072 1 904 2 111