Årsredovisning 2013

BOKSLUT

 

Uträkning av nyckeltal


Resultat före avskrivningar och nedskrivningar = Rörelseresultat + avskrivningar + nedskrivningar


Avkastning på sysselsatt kapital i % (ROI) = Årets resultat + skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader x100


Eget kapital + räntebärande skulder


(medeltalet av årets början och årets slut)


Avkastning på eget kapital i % (ROE) = Årets resultat x100


Eget kapital


(medeltalet av årets början och årets slut)


Soliditet i % = Eget kapital sammanlagt x100


Balansräkningens omslutningssumma


Nettogearing i % = Räntebärande främmande kapital - räntebärande fordringar - kassa och bank x100


Eget kapital sammanlagt


Vinst/aktie (EPS) = Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare


Vägt genomsnittlig antal utestående aktier 31.12.


Vinst/aktie (EPS), kvarvarande verksamhet = Årets resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare


Vägt genomsnittlig antal utestående aktier 31.12.


Eget kapital/aktie = Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare


Antal utestående aktier 31.12.


Emissionsjusterad medelkurs = Börsomsättning i euro under räkenskapsperioden


Emissionsjusterat antal aktier som omsatts under räkenskapsperioden


Aktiestockens börsvärde = Antal utestående aktier 31.12. x aktiens avslutskurs 31.12.


Pris/vinst (P/E) = Emissionsjusterad börskurs 31.12.


Vinst/aktie


Dividend/resultat i % = Utdelad dividend x100


Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare


Dividend/aktie = Utdelad dividend


Antal utestående aktier 31.12.


Effektiv dividendavkastning i % = Dividend/aktie x100


Emissionsjusterad avslutskurs 31.12.