Årsredovisning 2013

BOKSLUT

Förändring i det egna kapitaletTill moderbolagets aktieägare


Försäkr.
InnehavOm- Fond för matemat. Balan- utan be-

Aktie- Egna räknings- verkligt vinster och serad stämmande Samman-
milj. euro kapital aktier differens värde förluster vinst inflytande lagt
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 0,1 -0,3 475,9
554,3

Omräkningsdifferenser

-1,0-1,0
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat


-1,8 2,0


0,1
Kassaflödessäkring


-0,8


-0,8
Aktuariella vinster (förluster)
på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt
-0,5

-0,5
Periodens övriga totalresultat

-2,8 1,2 -0,5

-2,2
Räkenskapsperiodens resultat
178,9
178,9
Periodens totalresultat

-2,8 1,2 -0,5 178,9
176,7
Betalda dividender
-112,2
-112,2
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6
618,9

Omräkningsdifferenser

-8,4


-0,1 -8,5
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat


-9,5 -4,4 -5,6

-19,5
Kassaflödessäkring


0,5


0,5
Aktuariella vinster (förluster) på
förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt
-0,2

-0,2
Periodens övriga totalresultat

-17,9 -3,9 -5,8
-0,1 -27,7
Räkenskapsperiodens resultat
93,7 0,3 94,0
Periodens totalresultat

-17,9 -3,9 -5,8 93,7 0,2 66,3
Förändringar på grund av förvärv

0,7 0,7
Annulering av egna aktier
0,9


-0,9

Betalda dividender
-53,2
-53,2
31.12.2013 77,5
-18,7 -2,6 -6,7 582,2 0,9 632,7


Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.