Årsredovisning 2013

BOKSLUT

 

Koncernens balansräkning


milj. euro Not 31.12.2013
31.12.2012TillgångarLÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Goodwill 11 111,9
88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 170,9
140,7
Materiella anläggningstillgångar 12 100,5
90,0
Biologiska tillgångar 13 42,0
41,2
Förvaltningsfastigheter 14 6,0
5,5
Andelar i intresseföretag 15 286,1
280,4
Finansiella tillgångar

Placeringar, till verkligt värde via resultaträkningen 16 10,5
9,7

Övriga placeringar 16 3,9
0,8
Uppskjutna skattefordringar 9 31,3
25,8
Långfristiga tillgångar sammanlagt
763,1 73 % 682,6 73 %KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager 17 119,4
118,0
Kundfordringar och övriga fordringar 18 138,5
116,0
Skattefordringar
6,1
1,9
Räntebärande fordringar
2,3
0,5
Likvida medel 16 9,7
16,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt
275,9 27 % 252,8 27 %Tillgångar sammanlagt
1 039,1 100 % 935,4 100 %Eget kapital och skulderEGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
631,8
618,9
Innehav utan bestämmande inflytande
0,9


Eget kapital sammanlagt 19 632,7 61 % 618,9 66 %LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital 20 56,2
69,3
Övriga skulder
6,1
4,1
Uppskjutna skatteskulder 9 39,8
44,3
Pensionsförpliktelser 21 8,6
7,3
Övriga avsättningar 22 5,9
3,9
Långfristiga skulder sammanlagt
116,7 11 % 129,0 14 %KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital 20 108,8
20,4
Leverantörskulder och övriga skulder 23 172,0
156,6
Skatteskulder
3,7
7,9
Övriga avsättningar 22 5,2
2,6
Kortfristiga skulder sammanlagt
289,7 28 % 187,5 20 %Eget kapital och skulder sammanlagt
1 039,1 100 % 935,4 100 %


Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.