Årsredovisning 2013

BOKSLUT

Koncernens kassaflödesanalys


milj. euro 2013 2012
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt 108,3 200,4
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 29,2 21,9

Andel i intresseföretagets resultat -50,8 -47,8

Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier
-87,0

Intäkter från placeringar 0,2 -0,1

Finansiella poster 4,2 3,8

Förändring i biologiska tillgångar -0,7 -5,6

Förändring av avsättningar och övriga affärsposter utan kassaflödespåverkan 3,6 2,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 94,0 88,1
Förändring av rörelsekapital

Förändring av räntefria fordringar -14,4 10,6

Förändring av varulager -0,5 -5,0

Förändring av räntefria skulder 7,3 -0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansposter och skatter 86,5 93,2
Dividendinkomster från intresseföretag 25,6 26,8
Betalda finansieringskostnader (netto) -5,5 -4,6
Betald inkomstskatt -25,6 -20,3
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 81,0 95,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Förvärv av dotterbolag -49,5
Investeringar i finansiella tillgångar -0,1 -0,2
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -37,5 -32,7
Försäljning av anläggningstillgångar 1,1 0,9
Försäljning av verksamhet 1,0
Överlåtelse av intresseföretagets aktier
126,4
Kassaflöde från övriga placeringar 0,4 0,1
Kassaflöde från investeringar (B) -84,6 94,5
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Förändring av kortfristiga fordringar -1,8 0,1
Upptagna långfristiga skulder 0,1 0,1
Återbetalning av långfristiga skulder -20,0 -2,5
Förändring av kortfristiga skulder 74,2 -61,2
Betalning av finansiella leasingskulder -1,7 -3,5
Övriga finansieringsposter -0,2 -0,0
Dividendutdelning -53,2 -112,2
Kassaflöde från finansiering (C) -2,7 -179,2
Förändring av likvida medel (A+B+C) -6,3 10,3
Likvida medel, periodens början 16,4 6,1
Omräkningsdifferens -0,5 -0,1
Likvida medel, periodens slut 9,7 16,4
Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.