Årsredovisning 2013

BOKSLUT

 

KONCERNBOKSLUT, IFRSKoncernens resultaträkning


milj. euro Not 2013
2012
Omsättning 2 798,6
747,8
Kostnad för sålda varor 6 -475,3
-473,2
Bruttobidrag
323,2 40 % 274,6 37 %

Övriga rörelseintäkter 5 3,1
2,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring 6 -164,7
-128,9
Administrationskostnader 6 -82,0
-73,5
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 -13,3
-10,3
Övriga rörelsekostnader 6 -1,5
-0,1
Goodwill nedskrivningar 6 -3,7


Rörelseresultat (EBIT)
61,0 8 % 63,9 9 %

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 13 0,7
5,6
Andel i intresseföretagets resultat 15 50,8
47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 15

87,0
Finansiella intäkter och kostnader 8 -4,3
-3,8
Resultat före skatt
108,3 14 % 200,4 27 %

Inkomstskatt 9 -14,3
-21,5

Räkenskapsperiodens resultat
94,0 12 % 178,9 24 %

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare
93,7
178,9

Innehav utan bestämmande inflytande
0,3Resultat/aktie, euro, hänförligt till
moderbolagets aktieägare (outspätt och utspätt)
10 1,14
2,18

Rapport över totalresultat


milj. euro Not 2013
2012
Räkenskapsperiodens resultat
94,0
178,9
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat:

Kan omklassificeras senare till resultaträkningen:


Omräkningsdifferenser
-8,5
-1,0


Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat
15 -13,9
0,3överförts till resultaträkning


-0,1


Kassaflödessäkring
0,5
-0,8

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen:


Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatt
21 -0,2
-0,5


Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat
15 -5,6


Övrigt totalresultat efter skatt totalt
-27,7
-2,2

Räkenskapsperiodens totalresultat
66,3
176,7

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare
66,1
176,7

Innehav utan bestämmande inflytande
0,2Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.