Årsredovisning 2013

BOKSLUT

10. Resultat per aktie


Det outspädda resultatet per aktie räknas ut genom att dividera det resultat från räkenskapsperioden som tillkommer moderbolagets aktieägare med det vägda medeltalet av antalet utestående aktier under året. Fiskarskoncernen har inga aktiva optionsprogram eller andra finansiella instrument som skulle innebära utspädning, så det utspädda resultatet per aktie är det samma som det outspädda.


2013 2012
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, milj. euro 93,7 178,9
Antal aktier 81 905 242 82 023 341Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 81 905 242 81 905 242Resultat per aktie, euro (outspätt) 1,14 2,18
Resultat per aktie, euro (utspätt) 1,14 2,18