Årsredovisning 2013

BOKSLUT

11. Immateriella anläggningstillgångar


2013Varumärken,
Övriga Pågående


patent och
immateriella nyan-
milj. euro Goodwill domännamn Programvara tillgångar läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 109,3 105,3 28,3 58,5 18,6 319,9
Omräkningsdifferens -1,6 -0,1 -0,9 -1,1 0,0 -3,7
Royal Copenhagens förvärv 27,4 22,1


49,4
Ökningar
0,2 15,0 0,1 -0,5 14,7
Minskningar

-0,1 -0,2 -0,0 -0,3
Överföringar mellan posterna

4,6 0,3 -4,8 0,0
Anskaffningsvärde 31.12. 135,1 127,4 46,9 57,5 13,3 380,1Ackumulerade avskrivningar 1.1. 20,7 2,7 21,3 46,0
90,7
Omräkningsdifferens -1,3 -0,0 -0,8 -1,1
-3,3
Periodens avskrivningar
0,2 3,2 2,4
5,8
Periodens nedskrivningar 3,7

0,5
4,2
Minskningar

-0,1 -0,1
-0,2
Överföringar mellan posterna

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 23,1 2,8 23,5 47,7
97,2Bokföringsvärde 31.12. 111,9 124,6 23,4 9,8 13,3 282,9Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 3,62012Varumärken,
Övriga Pågående


patent och
immateriella nyan-
milj. euro Goodwill domännamn Programvara tillgångar läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 110,1 105,2 20,9 57,2 6,9 300,2
Omräkningsdifferens -0,8 -0,1 -0,4 0,9 -0,0 -0,3
Ökningar
0,2 7,0 0,2 12,5 19,9
Minskningar

-0,1 -0,6 0,1 -0,6
Överföringar mellan posterna

0,9 0,8 -0,9 0,8
Anskaffningsvärde 31.12. 109,3 105,3 28,3 58,5 18,6 319,9Ackumulerade avskrivningar 1.1. 21,4 2,6 19,7 43,3
86,9
Omräkningsdifferens -0,8 -0,0 -0,4 0,3
-0,8
Periodens avskrivningar -0,0 0,2 1,9 2,6
4,7
Minskningar

-0,0 -0,4
-0,4
Överföringar mellan posterna

0,2 0,1
0,3
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 20,7 2,7 21,3 46,0
90,6Bokföringsvärde 31.12. 88,6 102,6 7,0 12,5 18,6 229,3Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 3,3Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill

Goodwill avskrivs inte, men prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.

Goodwill har allokerats till följande kassagenererande enheter:

milj. euro 2013 2012
Hem exklusive Royal Copenhagen 73,7 73,8
Royal Copenhagen 27,4
Trädgård 10,8 14,8
Sammanlagt 111,9 88,6Goodwill uppkommen vid företagsförvärv har allokerats till kassagenererande enheter (KGE). Affärsområden, som utgör KGE:na, är Hem och Trädgård. Den goodwill som är relaterad med anskaffningen av Royal Copenhagen har prövats för nedskrivningsbehov separat från affärsområdet Hem år 2013. Från och med 2014 kommer den att prövas som en del av affärsområdet Hem. Återvinningsvärden för KGE fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet enligt diskonterade kassaflödesprincipen, härlett från fem års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Kassaflöden efter planeringsperioden ingår enligt restvärdemetoden. Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad efter skatt (WACC) såsom den definierats av Fiskars. Diskonteringsräntans komponenter består av riskfri ränta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, industrispecifik beta, kostnad för skulder och soliditet.


En nedskrivning av goodwill om 3,7 milj. euro gjordes under tredje kvartalet 2013, då till EMEA Trägårdsverksamheten ingående Fiskars UK Sankeys verksamhet såldes.


På basis av de nyttjandevärdeskalkyler som gjorts har man inte konstaterat något behov av nedskrivning (impairment) av goodwillvärdet för någon KGE i bokslutet för 2012 eller 2013.


Eftersom erhållna förmåner från varumärken inte är tidsbegränsade, avskrivs de inte, utan varumärken prövas för nedskrivningsbehov minst årligen enligt "relief from royalty"-metoden. Kassaflödena för varumärken härleds genom att identifiera omsättningen för varje varumärke. Nyttjandevärdet bestäms enligt metoden för diskonterat kassaflöde, härlett från fem års kassaflödesprognoser, som baserar sig på strategiska planer godkända av ledningen. Kassaflödena för perioderna som sträcker sig längre än prognosperioden är beräknade enligt restvärdemetoden. Enligt nedskrivningsprövningarna uppkom inget behov att nedskriva varumärken under räkenskapsperioden 2012 eller 2013.


Viktigaste tillämpade parametrar i nedskrivningsprövningar
2013 2012
% Goodwill* Varumärken** Goodwill* Varumärken**
Försäljningens tillväxt i genomsnitt 1,8 1,8 1,8 1,8
Fast tillväxttakt vid beräkning av restvärdet 2,5 3,0 2,5 3,0
Diskonteringsränta före skatter, medeltal 8,1 9,4 8,2 9,5* I nedskrivningsprövningar har tillämpats i genomsnitt måttligare tillväxtantaganden för försäljningen än i periodens strategiska planer. I nedskrivningsprövningarna har man använt KGEs tre föregående års genomsnittliga EBIT-% av försäljningen. Denna används konsekvent för alla femårsperioder i diskonterade kassaflödekalkyler.

** Använts en procentenhet högre riskpremie än i goodwills prövningen.

Känslighetsanalys

För att testa känsligheten i de antaganden som använts vid beräkningen av värdet på de kassagenererande enheterna har känslighetsanalys baserad på olika pessimistika scenarier för de viktigaste variablerna använts. Enligt företagsledningens uppskattning leder inte någon rimligen möjlig förändring av de viktigaste variablerna till nedskrivning för att de diskonterade kassaflöden överstiger betydligt värdena på tillgångarna.


Man har använt känslighetsanalys baserad på olika pessimistika scenarier för de viktigaste variablerna för värdering av varje varumärke. Enligt företagsledningens uppskattning leder inte någon rimligen möjlig förändring av de viktigaste variablerna till nedskrivning utom för varumärket Gingher. Varumärket Ginghers kassaflöden överstiger nu bokföringsvärdet som är 3,3 milj. euro med 0,8 milj. euro och med en ökning på 1,7 procentenheter i diskonteringsräntan före skatt skulle nyttjandevärdet motsvara bokföringsvärdet.