Årsredovisning 2013

BOKSLUT

12. Materiella anläggningstillgångar


2013

Jord- och
Leasing- Maskiner Pågående

vatten-
fastig- och nyan-
milj. euro områden Byggnader heter inventarier läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 16,4 55,9 14,3 164,7 4,9 256,2
Omräkningsdifferens 0,0 -0,9 -0,6 -4,7 -0,0 -6,2
Företagsförvärv och avyttringar
13,2
23,4 0,0 36,6
Ökningar 0,0 2,6
5,2 14,6 22,5
Minskningar -0,2 -7,1
-26,9
-34,2
Överföringar mellan posterna
1,3
8,5 -10,0 -0,2
Omklassificering till förvaltningsfastigheter -1,0-1,0
Anskaffningsvärde 31.12. 15,3 65,1 13,7 170,2 9,5 273,8Ackumulerade avskrivningar 1.1.
30,2 13,2 123,0
166,3
Omräkningsdifferens
-0,2 -0,6 -3,7
-4,5
Periodens avskrivningar
3,1 0,3 13,3
16,7
Periodens nedskrivningar 0,8 0,1
0,8
1,7
Företagsförvärv och avyttringar
7,8
18,0
25,7
Minskningar
-6,6
-26,5
-33,0
Överföringar mellan posterna
0,4
-0,1
0,4
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 0,8 34,8 12,9 124,7
173,3Bokföringsvärde 31.12. 14,4 30,3 0,8 45,4 9,5 100,5Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 3,1
2012

Jord- och
Leasing- Maskiner Pågående

vatten-
fastig- och nyan-
milj. euro områden Byggnader heter inventarier läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0
Omräkningsdifferens 0,0 0,4 -0,3 0,2 -0,0 0,3
Ökningar 0,0 1,0
3,3 8,6 12,9
Minskningar -0,0 -0,1
-10,1
-10,2
Överföringar mellan posterna -0,0 2,2
4,2 -8,0 -1,6
Anskaffningsvärde 31.12. 16,4 56,0 14,3 164,8 4,9 256,4Ackumulerade avskrivningar 1.1.
27,4 12,2 121,0
160,6
Omräkningsdifferens
0,0 -0,2 0,2
-0,0
Periodens avskrivningar och och nedskrivningar
2,7 1,2 12,7
16,6
Minskningar
-0,0 0,0 -9,9
-9,9
Överföringar mellan posterna
0,1
-0,9
-0,8
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
30,2 13,2 123,0
166,4Bokföringsvärde 31.12. 16,4 25,8 1,1 41,8 4,9 90,0Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 7,6