Årsredovisning 2013

BOKSLUT

13. Biologiska tillgångar


milj. euro 2013 2012
Verkligt värde 1.1. 41,2 35,6
Ökning via årlig tillväxt 1,8 1,0
Inverkan av prisförändringar 0,8 1,0
Avverkad skog -1,8 -0,8
Inventering*
4,4
Verkligt värde i balansen 31.12. 42,0 41,2Fiskars har cirka 11 000 hektar skogsegendomar i Finland. Värdet av de biologiska tillgångarna baserar sig på från Skogsforskningsinstitutets rotprisstatistik uträknade tre års löpande medeltal, som multiplicerats med de sortimentsvisa virkesmängderna beaktande av kostnader och risker i anslutning till realiseringen.

Biologiska tillgångar har klassificerats till hierarkinivå 2 i klassificeringen av verkligt värde.


* Som resultat av skogsinventeringen har den sammanlagda virkesvolymen samt sortimentsfördelningen ändrats.