Årsredovisning 2013

BOKSLUT

14. Förvaltningsfastigheter


milj. euro 2013 2012
Anskaffningsvärde 1.1. 17,6 18,8
Omräkningsdifferens -0,3 -0,2
Minskningar -0,0 -1,0
Överföringar från jordområden 1,0
Anskaffningsvärde 31.12. 18,2 17,6Ackumulerade avskrivningar 1.1. 12,1 12,6
Omräkningsdifferens -0,3 -0,1
Periodens avskrivningar och nedskrivningar 0,4 0,4
Minskningar -0,0 -0,7
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 12,2 12,1Bokföringsvärde 31.12. 6,0 5,5Förvaltningsfastigheterna utgörs av de av moderbolaget ägda byggnaderna och planerade och obebyggda egnahemshustomter i Fiskars Bruk i Finland och Fiskars Brands Inc:s leasingfastigheter i USA som bolaget inte själv utnyttjar i sin verksamhet.


Verkligt värde

Fiskars Bruk anses vara enastående i kulturellt och historiskt perspektiv och därför finns det inte något jämförbart verkligt värde att redovisa.

Bokvärdet av planerade och obebyggda egnahemshustomter i Fiskars uppgick till 1,0 milj. euro 31.12.2013. Det verkliga värdet beräknat på grund av områdets medelpris uppgick till 3,5 milj. euro.

Bokvärdena av Fiskars Brands Inc:s leasingfastigheter i USA motsvarar det ungefärliga verkliga värdet.


Bokvärdena per land

milj. euro 2013 2012
Finland 5,3 4,6
USA 0,7 0,8
Sammanlagt 6,0 5,5