Årsredovisning 2013

BOKSLUT

15. Andelar i intresseföretag


Andelar i intresseföretag

milj. euro 2013 2012
Bokföringsvärde 1.1. 280,4 300,8
Avyttringar
-41,5
Andel i intresseföretagets resultat 50,8 47,8
Erhållna dividender -25,6 -26,8
Andel av övrigt totalresultat -19,5 0,1
Bokföringsvärde 31.12. 286,1 280,4Goodwill som ingår i redovisat balansvärde 46,4 46,4Andel i intresseföretagets resultat består av andel av resultatet minskat med erhållna dividender på 25,6 milj. euro (26,8). Andel av övrigt totalresultat består av förändringar i intresseföretagets eget kapital. I april 2012 sålde Fiskars dåförtiden helägda dotterbolag Avlis AB 13,8 % av sitt Wärtsiläinnehav. Fiskarskoncernen bokförde en vinst på cirka 87,0 milj. euro för affären i resultatet för 2012.


Intresseföretagets ekonomiska nyckeltalOmräknat
milj. euro 2013 2012
WÄRTSILÄ OYJ ABP

Ägarandel-% 13,0 13,0
Tillgångar 5 209 5 036
Skulder 3 325 3 245
Eget kapital 1 884 1 791
Omsättning 4 654 4 725
Periodens resultat 393 344Fiskars mest betydande intresseföretag är Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars ägarandel i Wärtsilä uppgår till 13,0 % (13,0) av aktierna och rösterna. Aktierna ägs av Avlis AB varav 59,7 % ägs av Fiskars. Resten av aktierna ägs av Investor AB, som Fiskarskoncernen tecknade ett samarbetsavtal med i februari 2012 för att skapa en långsiktigt stark ägare till Wärtsilä.


Fiskars är Wärtsiläs största enskilda aktieägare och har ett betydande inflytande genom antalet medlemmar i Wärtsiläs styrelse. Fiskars redovisar således i enlighet med IAS 28 Wärtsilä som ett intresseföretag.


Marknadsvärdet för Fiskars andel i Wärtsilä var 917,2 milj. euro (839,0) i slutet av räkenskapsperioden.