Årsredovisning 2013

BOKSLUT

16. Finansiella tillgångar


Placeringar, till verkligt värde via resultaträkningen


Nivå 1 Nivå 3
milj. euro 2013 2012 2013 2012
Bokföringsvärde 1.1.

9,7 8,9
Företagsförvärv 0,3


Ökningar

0,1 0,2
Minskningar

-0,4
Värdeförändring via resultaträkningen

0,8 0,6
Bokföringsvärde 31.12. 0,3
10,2 9,7

Placeringar består av noterade och icke-noterade aktier samt av icke-noterade fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (verkligt värde hierarkinivå 1). Icke-noterade aktier redovisas till anskaffningsvärde (nivå 3), eftersom man inte kan fastställa tillförlitligt deras verkliga värde. Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på fondens egen anmälan (nivå 3). Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Se redovisningsprinciper i not 1 för nivåer av värdeförändring.


Övriga placeringar

milj. euro

2013 2012
Bokföringsvärde 1.1.

0,8 1,2
Omräkningsdifferens

-0,0 -0,0
Företagsförvärv

3,5
Ökningar

0,3 0,0
Minskningar

-0,8 -0,5
Övriga förändringar

0,0 0,0
Bokföringsvärde 31.12.

3,9 0,8

Övriga placeringar består av långfristiga fordringar som redovisas till anskaffningsvärdet eller till lägre verkligt värde (nivå 3).


Likvida medel

milj. euro

2013 2012
Kassa och banktillgodohavanden

9,7 16,4
Sammanlagt 31.12.

9,7 16,4