Årsredovisning 2013

BOKSLUT

17. Varulager


milj. euro 2013 2012
Rå- och driftsmaterial 20,2 20,1
Halvfärdiga arbeten 9,2 8,8
Färdiga varor 111,7 106,8
Förskottsbetalningar 0,2 0,5
Varulager 141,2 136,2
Nedskrivning -21,8 -18,2
Sammanlagt 31.12. 119,4 118,0