Årsredovisning 2013

BOKSLUT

18. Kundfordringar och övriga fordringar


milj. euro 2013 2012
Kundfordringar 125,4 101,0
Derivativinstrument
0,4
Övriga fordringar 4,4 6,5
Resultatregleringar 8,7 8,2
Sammanlagt 31.12 138,5 116,0Kundfordringarnas åldersfördelning

milj. euro 2013 2012
Fordringar som ej förfallit 104,6 85,3
1–30 dagar förfallit 17,5 14,4
31–60 dagar förfallit 2,5 2,1
61–90 dagar förfallit 0,8 0,9
91–120 dagar förfallit 0,4 0,4
Över 120 dagar förfallit 3,9 1,1
Avsättningar för kreditförluster 31.12. -4,4 -3,2
Sammanlagt 31.12. 125,4 101,0Kundfordringar i olika valutor

milj. euro 2013 2012
Danmark, krona (DKK) 13,3 5,7
Euro (EUR) 46,1 37,8
Norge, krona (NOK) 3,8 5,7
Sverige, krona (SEK) 13,4 7,5
Storbritannien, pund (GBP) 2,5 3,1
Förenta Staterna, dollar (USD) 29,4 31,7
Övriga valutor 16,9 9,4
Sammanlagt 31.12. 125,4 101,0Kundfordringarna är relativt vitt utspridda geografiskt. Koncernens största kunder är stora detaljhandelskedjor med hög kreditvärdighet. Risk för kreditförluster anses vara moderat. Den maximala risken för kreditförluster är bokfört värde.