Årsredovisning 2013

BOKSLUT

19. Aktiekapital


Aktiekapital och egna aktier
2013 2012 2013 2012tusen st. tusen st. milj. euro milj. euro
Aktiekapital
1.1. 82 023,3 82 023,3 77,5 77,5
Annulering av egna aktier -118,1


Aktiekapital 31.12. 81 905,2 82 023,3 77,5 77,5


2013 2012 2013 2012tusen st. tusen st. milj. euro milj. euro
Egna aktier
1.1. 118,1 118,1 0,9 0,9
Annulering -118,1
-0,9
Egna aktier 31.12. 0,0 118,1 0,0 0,9Styrelsen beslutade i februari 2013 att ogiltigförklara samtliga 118,1 tusen egna aktier i bolagets ägo. Antalet egna aktier motsvarade 0,14 % av bolagets aktier och röster.Antalet aktier och röstetal31.12.2013 31.12.2012

Antalet
Aktiekapital Antalet
Aktiekapital

aktier Röstetal euro aktier Röstetal euro
Aktier (1 röst/aktie) 81 905 242 81 905 242 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200
Sammanlagt 81 905 242 81 905 242 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200Fiskars Oyj Abp har ett aktieslag. Aktierna har inget nominellt värde.