Årsredovisning 2013

BOKSLUT

2. Segmentsrapportering


Fiskars rapporterar EMEA (Europa, Mellanöstern samt Asien och Stillahavsområdet), Amerika, intresseföretaget Wärtsilä och segmentet Övriga som operativa segment. Rapporteringen följer formatet som koncernens ledning använder i sin rapportering, och den baserar sig på geografiska områden. Verksamheten fördelas ytterligare i affärsområden.


Operativa segment

EMEA: Intäkterna består av försäljning av Hem, Trädgård och Uteliv-varor till detaljhandeln i Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet. Hushållsprodukter säljs också direkt till konsumenter via egna butiker.


Amerika: Intäkterna består av försäljning av Hem, Trädgård och Uteliv-varor till detaljhandeln i USA, Kanada och Latinamerika.


Övriga: Intäkterna består av fastigheternas hyresintäkter och virkesförsäljning i Finland. Övriga består av fastigheter samt funktioner vid koncernförvaltningen.


Intresseföretaget Wärtsilä: Andelen av intresseföretagets resultat rapporteras som segmentets intäkt.


Försäljning emellan operativa segment är obetydlig. Försäljningen sker till marknadsvärden. Fastighetsförvaltningen äger fastigheter i Finland och hyr dem till dotterbolag som t.ex. produktionsanläggningar.


Verkställande direktören följer operativa segmentens rörelseresultat separat för beslutsfattningsändamål. Segmentens tillgångar och skulder baseras på det geografiska läget av dessa. Finansieringsintäkter och -kostnader samt inkomstskatter styrs på koncernnivå och allokeras således inte till segmenten.


Inom segmentet Amerika finns det likheter i distribution, logistik och konsumentpreferenser mellan de olika affärsområdena beträffande produkter som säljs med Fiskars varumärke. Inom EMEA-området är marknaderna och distributionskanalerna mera diversifierade, men ur kundsynvinkel fungerar affärsområdena i enhetlig miljö.


Ofördelade poster

Resultaträkningens ofördelade poster består av kostnader och intäkter på koncernnivå. Ofördelade tillgångar består närmast av poster hänförliga till koncernens förvaltning, skattefordringar, finansiella fordringar och placeringar. Ofördelade skulder består av långfristiga och kortfristiga lån och skatteskulder. En del av omstruktureringskostnaderna är också ofördelade.


Ingen av Fiskars kunder har en andel av mer än 10 % av den totala försäljningen.

Rapportering per operativa segment

2013
Intresse- Ofördelade
företaget och Koncernen
milj. euro EMEA Amerika Övriga Wärtsilä elimineringar totalt
Extern omsättning 556,1 238,3 4,2

798,6
Intern omsättning mellan segment 8,2 6,8 2,2
-17,2 0,0
Omsättning totalt 564,2 245,1 6,5
-17,2 798,6
Rörelseresultat utan engångsposter 52,7 31,4 -10,3

73,8
Engångsposter* -12,8-12,8
Rörelseresultat 39,9 31,4 -10,3

61,0
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar

0,7

0,7
Andel i intresseföretagets resultat


50,8
50,8
Finansiella kostnader netto-4,3 -4,3
Resultat före skatt
108,3
Inkomstskatt-14,3 -14,3
Periodens resultat
94,0Tillgångar 586,5 118,7 561,4 286,1 -513,6 1 039,1
Skulder 404,9 65,0 259,7
-323,2 406,4
Investeringar 16,6 5,5 15,1

37,2
Avskrivningar och nedskrivningar 21,1 3,7 4,4

29,2* Innehåller en omstruktureringskostnad på 8,2 milj. euro för EMEA 2015 resturktureringsprogrammet, 3,7 milj. euro för nedskrivning av goodwill och 0,9 milj. euro för nedskrivning av en fastighet.
2012
Intresse- Ofördelade
företaget och Koncernen
milj. euro EMEA Amerika Övriga Wärtsilä elimineringar totalt
Extern omsättning 495,0 248,7 4,1

747,8
Intern omsättning mellan segment 6,9 1,7 2,2
-10,8 0,0
Omsättning totalt 501,9 250,4 6,3
-10,8 747,8
Rörelseresultat utan engångsposter 41,8 34,2 -12,9

63,1
Engångsposter* 0,80,8
Rörelseresultat 42,6 34,2 -12,9

63,9
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar

5,6

5,6
Andel i intresseföretagets resultat


47,8
47,8
Reavinst av Wärtsiläaktier87,0 87,0
Finansiella kostnader netto-3,8 -3,8
Resultat före skatt
200,4
Inkomstskatt-21,5 -21,5
Periodens resultat
178,9Tillgångar 494,0 110,9 577,7 280,4 -527,6 935,4
Skulder 286,0 70,0 191,1
-230,6 316,5
Investeringar 8,4 4,4 20,0

32,8
Avskrivningar och nedskrivningar 14,3 4,8 2,7

21,9* Innehåller en engångsintäkt på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva.

Affärsområden

Affärsområdena är Hem, Trädgård och Uteliv. Omsättningen för affärsområdena rapporteras på basen av karaktären av de sålda produkterna. Försäljning mellan affärsområdena är obetydlig.


Omsättning per affärsområde

milj. euro 2013 2012
Hem* 386,2 319,5
Trädgård* 284,5 290,9
Uteliv 123,7 133,3
Övriga 4,2 4,1
Totalt 798,6 747,8* Fiskars har omklassificerat en viss produktgrupp från affärsområdet Hem till affärsområdet Trädgård fr.o.m. 1.1.2013 och respektive jämförelseperioders uppgifter har ändrats. Omsättningen för affärsområdet Trädgård ökade och omsättningen för affärsområdet Hem minskade med 3,3 milj.euro år 2012.


Geografisk information

milj. euro 2013 2012
Omsättning från Finland 141,0 168,7
Omsättning från USA 241,7 221,5
Omsättning från övriga länder 415,9 357,6
Totalt 798,6 747,8milj. euro 2013 2012
Tillgångar i Finland*,** 495,7 442,2
Tillgångar i övriga länder* 241,5 214,6
Totalt 737,1 656,9* Långfristiga tillgångar förutom uppskjutna skattefordringar.

** Tillgångar i Finland inhåller också intresseföretaget Wärtsilä.