Årsredovisning 2013

BOKSLUT

21. Förpliktelser för ersättningar till anställda


Den största delen av Fiskarskoncernens pensionsarrangemang utgörs av avgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda pensionsplanerna i USA, Storbritannien och Tyskland är slutna så att framtida löneförhöjningar inte ytterligare ökar skulderna. Koncernen har därutöver i Finland tilläggspensionsarrangemang som klassificeras som förmånsbestämda. Aktuariella beräkningar för förmånsbestämda planer bygger på beräkningar av kvalificerade aktuarier. I Italien finns det förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång och de redovisas löpande som skuld. Bolaget ansvarar för denna skuld som är slutgiltig och de här pensionsarrangemangen klassificeras således som avgiftsbestämda.

De viktigaste självförvaltade planerna finns i USA och Tyskland. Planerna i Finland och Norge förvaltas av lokala pensionsförsäkringsbolag. Koncernen uppskattar att tillskjutna medel till planerna år 2014 uppgår till 1,1 milj. euro.


milj. euro 2013 2012
Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång* 2,7 1,6
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser** 5,9 5,7
Pensionsförpliktelser sammanlagt 8,6 7,3
* Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång: Italien 1,3 (1,3) och Övriga 1,4 (0,3) milj. euro.

** Förmånsbestämda pensionsförpliktelser består av Tyskland 1,2 (1,3), Norge -0,1 (-0,8), UK 0,0 (-0,2), USA 4,5 (5,2), Finland 0,1 (0,2) och Thailand 0,1 milj. euro.


Belopp per 31.12.

milj. euro 2013 2012 2011 2010 2009
Förmånsbestämda förpliktelser 20,1 25,2 26,1 26,4 27,1
Pensionsplanens tillgångar* 14,3 19,5 19,6 19,7 20,0
Pensionsplanens underskott/(överskott) 5,9 5,7 6,5 6,7 7,1
* Innehåller inte överskottet på 2,2 milj. euro i Storbritanniens plan 2013 på grund av bestämmelserna angående begränsning av fordran.


Förmånsbestämda pensionsplaners särdrag och risker

Plan Beskrivning och risker
Finland De finska planerna har 50 personer med rätt till pensionsförmåner. Planerna är antingen fonderade försäkrade pensionsplaner, som är slutna eller ofonderade pensionslöften. Förmånerna är ålders-, invaliditets-, och efterlevandepension samt begravningsstöd. Pensionsökningarna är baserade på antingen försäkringsbolagens egna index eller Arbetspensionsindex. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor, längre förväntad livslängd och inflation.
Tyskland De tyska planerna har 92 personer med rätt till pensionsförmåner. Planerna är antingen ofonderade pensionslöften eller fonderade pensionsplaner, som är slutna. Förmånerna är ålders-, invalidets- och efterlevandepension. Eventuella pensionsökningar är baserade på inflationen. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor, längre förväntad livslängd och inflation.
Thailand Thailands plan har 404 personer med rätt till pensionsförmån. Förmånen är ett avgångsvederlag. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor och inflation.
Norge De norska planerna har 18 personer med rätt till pensionsförmåner. Planerna är antingen fonderade, försäkrade pensionsplaner eller ofonderade pensionsplaner som är slutna. Förmånerna är ålders-, invaliditets-, efterlevande-, barn- och förtidspension. Man har inga garanterade minimiökningar. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor, längre förväntad livslängd och inflation.
Storbritannien Den brittiska planen, som är en sluten pensionsfond, har 180 personer med rätt till pensionsförmåner. Planen har inte redovisat överskottet på 2,2 milj. euro 2013 på grund av bestämmelserna angående begränsning av fordran i fonden. Förmånerna är ålders-, förtids- och efterlevandepension samt dödsfallsersättning. Pensionsökningarna är baserade på inflationen. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor, längre förväntad livslängd och inflation.
USA USA:s plan, som är ett ofonderat pensionslöfte har en person med rätt till pensionsförmåner. Förmånerna är ålders- och efterlevandepension. Planen har inga pensionsökningar. Huvudsakliga risker utgörs av förändringar i räntor och längre förväntad livslängd.
Förändringar i pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar

milj. euro 2013 2012
Förändringar i nuvärdet av förpliktelser:

Ingående balans 25,2 26,1
Omräkningsdifferenser -1,1 0,5
Kostnader för tjänstgöring 0,0 0,0
Räntekostnader 0,9 1,0
Försäkringstekniska (vinster)/förluster, totalt -0,3 1,8

Demografiska antaganden 0,0 0,1

Finansiella antaganden 0,2 1,7

Erfarenhetsmässiga antaganden -0,5 -0,0
Inlösen av pensionsförpliktelser -3,7 -2,7
Övriga förändringar 0,1 -0,0
Betalda förmåner -1,0 -1,6
Förpliktelser 31.12. 20,1 25,2
Förändringar i gängse värdet för förvaltningstillgångar:
Ingående balans 19,5 19,6
Omräkningsdifferenser -1,0 0,6
Ränteavkastning på förvaltningstillgångar 0,7 0,9
Avkastning på förvaltningstillgångar exkl. ränteavkastning 1,6 0,4
Betalda förmåner -1,0 -1,6
Tillskjutna medel från arbetsgivaren 1,1 1,2
Inlösen av pensionsförpliktelser -4,2 -1,3
Övriga förändringar -0,2 -0,4
Förvaltningstillgångar 31.12. 16,5 19,5

Rapporterats i balansen

milj. euro 2013 2012
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser -20,1 -25,2

Ofonderade pensionsförpliktelser -5,8 -6,7

Helt eller delvis fonderade pensionsförpliktelser -14,3 -18,5
Förvaltningstillgångar till verkligt värde 16,5 19,5
Finansiellt överskott/underskott (–) -3,6 -5,7
Begränsning av fordran avseende pensionsplanen -2,2
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser netto 31.12 -5,9 5,7
Kostnad redovisad i resultaträkningen

milj. euro 2013 2012
Kostnader för tjänstgöring -0,6 -0,8
Nettoräntekostnad -0,2 0,1
Administrativa kostnader -0,0
Sammanlagt -0,8 -0,7
Kostnad redovisad i övrigt totalresultat

milj. euro 2013 2012
Försäkringstekniska vinster/(förluster) 0,3 -1,2
Avkastning på förvaltningstillgångar exkl. ränteavkastning 1,6 0,4
Begränsning av fordran avseende pensionsplanen -2,2


-0,2 -0,8
Uppskjuten skatt på förändringar i förpliktelser och förvaltningstillgångar 0,0 0,3
Förändring som redovisats i intressebolag inkl. skatt -5,6 -1,0
Sammanlagt -5,8 -1,6
Fördelning av planens tillgångar enligt kategori

2013


tusen euro Storbritannien Norge Finland Total
Egetkapitalinstrument 13 568 59
13 627
Obligationer 1 893 333
2 226
Fastigheter 237 64
301
Försäkringskontrakt

206 206
Likvida medel
54
54
Övriga 79 27
106
Totalt 15 777 537 206 16 520
2012


tusen euro Storbritannien Norge Finland Total
Egetkapitalinstrument 9 279 1 017
10 296
Obligationer 3 049 3 229
6 278
Fastigheter 265 897
1 162
Försäkringskontrakt

231 231
Likvida medel
598
598
Övriga 663 239
902
Totalt 13 256 5 980 231 19 467

Försäkringstekniska antaganden

Diskonteringsränta


% 2013 2012
Storbritannien 4,3 4,4
Tyskland 3,2 3,0
Finland 3,4 3,0
USA 4,0 3,1
Norge 4,1 2,2
Thailand 4,8
Inflation


% 2013 2012
Storbritannien 3,4 2,8
Tyskland 2,0 2,0
Finland 2,0 2,0
USA n/a n/a
Norge 1,8 1,8
Thailand 5,0
Förväntad löneökning
% 2013 2012
Storbritannien n/a n/a
Tyskland 0,0 0,0
Finland 2,5 2,5
USA n/a n/a
Norge 3,8 3,3
Thailand 6,0
Pensionsuppräkning


% 2013 2012
Storbritannien 0–3,35 0–2,75
Tyskland 2,0 2,0
Finland 2,1 2,1
USA 0,0 0,0
Norge 0,6 0,0
Thailand n/a

Känslighetsanalys

Rimligen möjliga förändringar i relevanta aktuariella antaganden när de andra antagen hålls oförändrade påverkar den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen enligt följande. Känslighetsanalysen presenteras för Fiskarskoncernen samt de relvanta enheterna beträffande risken.31.12.2013

Förmånsbestämda pensionsförpliktelser
tusen euro Ökning Minskning
Storbritannien

Diskonteringsränta (0,5 % förändring) -555 596
Framtida löner (0,5 % förändring)

Framtida pensioner (0,25 % föränding) 338 -325
Dödlighet (5 % förändring) -189 203
Förmånsbestämda pensionsplaners duration: 18,0

USA

Diskonteringsränta (0,5 % förändring) -190 203
Framtida löner (0,5 % förändring)

Framtida pensioner (0,25 % föränding)

Dödlighet (5 % förändring) -63 63
Förmånsbestämda pensionsplaners duration: 8,4

Övriga Fiskars

Diskonteringsränta (0,5 % förändring) -108 118
Framtida löner (0,5 % förändring) 16 -15
Framtida pensioner (0,25 % föränding) 38 -37
Dödlighet (5 % förändring) -36 38Fiskarskoncernen, totalt

Diskonteringsränta (0,5 % förändring) -846 906
Framtida löner (0,5 % förändring) 20 -20
Framtida pensioner (0,25 % föränding) 383 -363
Dödlighet (5 % förändring) -282 302
Förmånsbestämda pensionsplaners vägda genomsnittliga duration: 15,1

Trots att analysen inte beaktar planens hela förväntade kassaflödeseffekt visar den en uppskattning av antagandenas känslighet.