Årsredovisning 2013

BOKSLUT

 

23. Leverantörsskulder och övriga räntefria skulder


milj. euro 2013 2012
Leverantörsskulder 61,2 49,7
Övriga skulder 16,1 12,9
Resultatregleringar:

Räntor 1,4 1,4

Löner och sociala kostnader 33,1 32,0

Rabatter och komissioner 25,8 23,5

Övriga resultatregleringar 34,4 37,1
Sammanlagt 31.12. 172,0 156,6


Övriga resultatregleringar består av periodisering av materialinköp, årsrabatter som beviljas kunder och övriga periodiseringar.