Årsredovisning 2013

BOKSLUT

24. Ansvarsförbindelser


Operationella leasingbetalningar nästa och därpå följande år

milj. euro 2013 2012
Utbetalningar nästa år 18,2 12,8
Utbetalningar från över ett år och till högst fem år 32,9 25,6
Senare utbetalningar 2,6 2,9
Sammanlagt 31.12. 53,8 41,3

Ansvarsförbindelser

milj. euro 2013 2012
Garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 13,9 12,2
Hyresansvar 53,8 41,3
Övriga ansvar 2,8 1,8
Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12. 70,5 55,2

Rättstvister

Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella position.