Årsredovisning 2013

BOKSLUT

25. Närståendetransaktioner


Koncernen har inga betydande transaktioner, skulder eller fordringar gentemot intresseföretaget Wärtsilä. Dividenden från Wärtsilä om 25,6 milj. euro (26,8) har redovisats som dividendinkomst från intresseföretag i koncernens kassaflödesanalys. Dividenden erhölls under första kvartalet 2013. Fiskars Home Oy Ab hyr lokaler av sitt intresseföretag Koy Iittalan Lasimäki och har gett ett kapitallån till sin hyresvärd.


milj. euro 2013 2012
Hyror 0,2 0,2
Kapitallån 0,2 0,2


Styrelsens och ledningens aktieägande 31.12.

Innehåller aktieinnehav av samfund som kontrolleras av personen tillsammans med en familjemedlem.2013 2012

Egna Innehav av
Egna Innehav av

aktie- kontrollerade
aktie- kontrollerade

innehav företag Sammanlagt innehav företag Sammanlagt
Bergh Kaj-Gustaf 5 000
5 000 5 000
5 000
Böer Ralf 5 677
5 677 5 677
5 677
Ehrnrooth Alexander 1 630 000 10 275 000 11 905 000 1 625 000 10 227 000 11 852 000
Ehrnrooth Paul 8 205 9 095 406 9 103 611 8 205 9 095 406 9 103 611
Fromond Louise 601 135 8 294 050 8 895 185 601 135 8 294 050 8 895 185
Gripenberg Gustaf 243 320 4 057 289 4 300 609 243 320 4 057 289 4 300 609
Jonasson Blank Ingrid 0
0 0
0
Slotte Karsten 1 000
1 000 1 000
1 000
Suominen Jukka 1 500
1 500 1 500
1 500Alfthan Max 3 300
3 300 2 500
2 500
Ariluoma-Hämäläinen Nina* 0
0


Gaggl Risto** 0
0 0
0
Karlsson Jutta 0
0 0
0
Kauniskangas Kari 28 897
28 897 28 897
28 897
Pitkänen Ilkka*** 1 750
1 750 1 750
1 750
Westerlund Frans* 0
0

Företagsledningen och styrelsemedlemmarna har inga lån från bolaget. Bolaget hade inte heller ställt panter eller tagit på sig andra ansvar för deras del. Styrelsens och ledningens medlemmar äger 41,8 % av aktierna emitterade av bolaget.


* Ledningsgruppmedlem fr.o.m. 16.9.2013.

** Ledningsgruppmedlem fr.o.m. 20.11.2012.

*** Ledningsgruppmedlem fr.o.m. 27.8.2012.

Löner och arvoden till styrelsen och ledningen2013 2012
tusen euro Löner och arvoden Lagstadgad pension Tilläggspension* Löner och arvoden Lagstadgad pension Tilläggspension*
Bergh Kaj-Gustaf 104,2

98,4

Böer Ralf 53,2

49,0

Ehrnrooth Alexander 68,8

66,7

Ehrnrooth Paul 68,8

66,1

Fromond Louise 47,8

49,9

Gripenberg Gustaf 49,8

52,5

Jonasson Blank Ingrid 53,2

49,0

Slotte Karsten 47,2

46,6

Suominen Jukka 47,8

49,0
Kauniskangas Kari 891,7 163,1 80,7 751,3 169,3 78,0
Ledningsgruppen exkl. verkställande direktören 1 306,9 192,0 142,5 1 032,2 225,0 98,7
Sammanlagt 2 739,4 355,1 223,2 2 310,5 394,3 176,7Styrelsen och ledningen omfattar styrelsemedlemmar, verkställande direktören och ledningsgruppen. Siffrorna har rapporterats enligt prestationsprincipen.

* Koncernens ledning har en kollektiv tilläggspension. Pensionen innehåller ålderspension vid åldern 60 år, en villkorlig fribrevsrätt och ersättning vid dödsfall. Pensionen räknas på basen av försäkringssparandet. För verkställande direktören fastställs försäkringspremien som 20 % och för ledningsgruppen exkl. verkställande direktören som 20─14 % av det föregående årets inkomst utan bonus.