Årsredovisning 2013

BOKSLUT

3. Poster av engångsnatur


Exceptionella transaktioner som inte ingår i den egentliga verksamheten liksom vinster och förluster angående försäljning av affärsverksamheter, nedskrivningar, kostnader för avslutande av betydande affärsverksamheter, avsättningar för restrukturering och kostnader för integrering av anskaffade verksamheter, betydande produktåterkallelser samt böter och motsvarande ersättningar redovisas som engångsposter. Intäkter och kostnader har redovisats i resultaträkningen på relevant rad och funktion. Nedskrivningar har redovisats i resultaträkningen i relevant funktion på raden avskrivningar och nedskrivningar eller på raden nedskrivningar av goodwill om det är fråga om goodwill.


I juni 2013 meddelade Fiskars att man inleder ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Det planerade EMEA 2015-programmet syftar till att förbättra konkurrenskraften och kostnadsstrukturen för hela Fiskars leveranskedja samt att anpassa säljverksamheten i regionen till bolagets nya affärsmodell. Den totala kostnaden för programmet uppskattades till 25–30 milj. euro för 2013 och 2014. I början av 2014 beslutade Fiskars att flytta några av satsningarna som planerats till 2014 till 2015, vilket innebär att en del av de totala programkostnaderna kommer att redovisas 2015. Programkostnaderna kommer att redovisas som kostnader av engångsnatur.


Av de totala kostnaderna avseende programmet redovisades 8,2 milj. euro 2013. De hänför sig till flytten av det svenska försäljningskontoret, omstruktureringen av tillverkningsverksamheten i Finland, omorganiseringen av affärsområdet Hem samt avyttringen av den lokala plastkrukverksamheten Sankey i Storbritannien samt omorganiseringen av koncernens danska företag.


De årliga besparingarna inom ramarna för det planerade programmet uppgår till 9–11 milj. euro när programmet är helt genomfört. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås gradvis och huvuddelen av besparingarna väntas vara realiserade i koncernens resultat i slutet av 2015.


I anslutning till avyttringen av verksamheten och produktionen av Sankey i Storbritannien redovisade Fiskars en nedskrivning av goodwill i EMEA-segmentet på 3,7 milj. euro tredje kvartalet 2013. Dessutom bokförde Fiskars även en nedskrivning av fastigheter på 0,9 milj. euro under tredje kvartalet.


milj. euro 2013 2012
EMEA 2015 omstruktureringsprogram -8,2
Nedskrivning av goodwill avseende Sankey-verksamheten -3,7
Nedskrvning av fastigheter -0,9
Upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva
0,8
Totalt -12,8 0,8